LifeClean Desinfektion – high-level ytdesinfektionsmedel

Den ideala high-level desinfektionslösningen

LifeClean är en patenterad, världsunik och vattenbaserad ytdesinfektion med endast 0,02 % av det aktiva ämnet klordioxid (CIO2). Produkten är rutinmässigt testad i oberoende laboratorier enligt harmoniserade EN-standarder för att verifiera sin effektivitet och säkerhet och för att garantera din trygghet.

LifeClean Ytdesinfektion har en bevisad high-level effekt som avdödar allt ifrån vanligt förekommande virus och bakterier till de allra tuffaste mikroorganismerna. Kan användas på exempelvis golv, väggar och vanliga tagytor såsom möbler och handtag. Lösningen är färdigutspädd och har inga farosymboler då produkten är mer skonsam och miljöanpassad än andra likvärdiga alternativ på marknaden. LifeClean har en kontakttid på max 2 minuter och efterlämnar inga farliga restprodukter. LifeClean är det ideala ytdesinfektionsmedlet.

Eliminerar humant SARS-CoV-2 på enbart 30 sekunder.

Unik teknologi – det ideala ytdesinfektionsmedlet

3-in-1 ytdesinfektion som rengör, desinficerar och skyddar.

Rengör

LifeClean innehåller ytaktiva tensider med en rengörande effekt.

Desinficerar:

LifeCleans patenterade formula är en överlägsen antimikrobiell lösning – high-level desinficering mot sporer, bakterier, mykobakterier, jäst och virus.

Skyddar & förebygger:

LifeClean bryter ner och förhindrar bildandet av biofilm och det finns ingen risk för resistensutveckling. Enkel och säker att använda och mer skonsam för människor, djur och natur.

LifeCleans Excellens

LifeClean är ett mycket effektivt ytdesinfektionsmedel mot bakterier, svampar, jäst, virus, sporer och biofilm.

 • High-level ytdesinfektionsmedel som på ett säkert sätt desinficerar hela spektrumet av mikrober
 • Snabbverkande – kort kontakttid på högst 2 minuter
 • Testad och verifierad av oberoende testinstitut utifrån harmoniserade EN-standarder
 • God materialkompatibilitet
 • Bryter ner och förhindrar bildandet av biofilm
 • Ingen risk för resistensutveckling
 • Effektiv mot flera parasiter, inklusive laxlus och koccidier
 • Inte baserad på klor, alkohol eller QUATS
 • 0,02 % patenterad CIO2 – mindre skadlig för miljö och användare
 • Enkel och bekväm att arbeta med – doften avdunstar snabbt
 • Eliminerar dåliga lukter

Den ideala lösningen

Brett spektrum

LifeClean har ett brett avdödningsspektrum, eliminerar sporer, virus, mykobakterier, jäst och svamp samt både planktoniska (fristående) och aggregerade bakterier (biofilm). Därtill förhindrar LifeClean utveckling av resistens och efterlämnar inga farliga biprodukter.

Kort kontakttid

LifeClean bidrar till stora kostnads- och tidsbesparingar tack vare den korta kontakttiden på max 2 minuter. LifeClean kontakttid är kortare än dess torktid och ingen återapplicering behövs.

Låg koncentration, men effektiv

Starkt är inte alltid bättre. Tack vare att LifeClean är effektiv även i låga doser, lyckas vi med att förverkliga vår vision om att värna om människa, djur och natur.

Skonsam mot användare och miljö

Ett färdigblandat ytdesinfektionsmedel utan farosymboler – LifeClean är enkel och säker att använda. Dess vattenbaserade formula är mer hälso- och miljövänlig än många andra desinfektionsprodukter på marknaden.

Bevisad effektivitet

LifeClean är rutinmässigt testad av oberoende laboratorium enligt gällande EN-standarder. Detta försäkrar våra användare om att de har ett garanterat effektivt skydd när de desinficerar med LifeClean.

En produkt, ett moment. Alla områden, alla material.

LifeClean är en innovativ, 3-i-1 ytdesinfektion som rengör, desinficerar och skyddar. Innovativ, mer miljöanpassad och säker att använda. Med snabb kontakttid, bred materialkompatibilitet (rostfritt och galvaniserat stål, aluminium, trä, glas, målade ytor, polypropen, polyeten, PET, vinylgolv, PVC, gummi och textilier), brett avdödningsspektrum... LifeClean är den ideala lösningen.

Klassificerad som high-level desinfektion

Desinfektionsmedel klassificeras utifrån sin effektivitet. Vanligtvis används tre klassificeringar:

 • High-level disinfection (HLD): maximal antimikrobiell effektivitet, dvs. avdödar hela spektrumet av farliga mikroorganismer (inklusive sporer). LifeClean är klassificerad som high-level.
 • Intermediadate-level disinfection (ILD): avdödar vegetativa bakterier, mykobakterier, de flesta virus och svampar men inte sporer.
 • Low-level disinfection (LLD): avdödar vegetativa bakterier, vissa svampar och virus men inte mykobakterier eller sporer.
Effektivitet Bakteriedödande Svampdödande Virusdödande, höljeförsedda virus Virusdödande, icke-höljeförsedda virus Mykobakteriedödande Spordödande
”high-level” + + + + + +
“intermediate-level” + +/- + +/- + -
”low-level” + +/- + - - -

För mer information om vår evidens samt aktuella säkerhetsdatablad och användarinstruxktioner, vänligen besök vår dokumentationssida här.

Mer skonsam för både människa och miljö

LifeClean är inte klassificerad som farlig för vare sig miljö eller användare – därmed saknas varningssymboler på etikett och säkerhetsdatablad. Därtill är LifeClean klassificerat som säkert enligt 1999 45 EG.

 • LifeCleans komponenter är biologiskt nedbrytbara och ackumuleras inte i naturen.
 • LifeClean är icke-farligt avfall och behöver inte märkas med GHS/CLP-faropiktogram.
 • LifeClean bildar inte klorerade biprodukter såsom kloraminer och andra klorerade biprodukter som är farliga och vissa fall cancerogena, vilket kan inträffa vid användning av hypokloritbaserade desinfektionsmedel.
 • LifeClean bidrar inte till multiresistens eller ökar resistensen hos mikroorganismer.
 • Restprodukter kan spolas ner i avloppet.

Bevisad effektivitet: uppfyllda EN-standarder garanterar skydd med LifeClean Ytdesinfektion

För LifeClean International är det en självklarhet att bevisa våra påståenden. LifeClean Desinfektion har full dokumentation och dess effektivitet och säkerhet har validerats genom tester i flertalet oberoende laboratorier och testinstitut enligt gällande EN-standarder – se faktablad över Mikrobiologisk effekt