Tidigare stämmor

Årsstämma 2 juni 2022

Aktieägarna i Lifeclean International AB kallades till årsstämma den 2 juni 2022.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Fullmaktsformulär
Punkt 10 Val av styrelse och revisor
Revisionsberättelse till bolagsstämman
Årsredovisning 2021

Årsstämma 14 april 2021

Lifeclean International höll årsstämma den 14 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Kommuniké från årsstämma

Korrigerad kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Styrelsen i LifeClean International AB:s (publ) fullständiga förslag till beslut om kvittningsemission

Punkt 10 Val av styrelse och revisor

Revisionsberättelse till bolagsstämman

Årsredovisning 2020

Extra bolagsstämma 12 augusti 2020

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset

För att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat om vissa försiktighetsåtgärder i samband med extra bolagsstämman:

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas vid extra bolagsstämman.
  • Deltagande från bolaget/styrelsen kommer att begränsas.
  • Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt, inga eller endast mycket korta anföranden kommer att ske.

Aktieägare som önskar delta uppmanas att överväga möjligheten att delta via ombud istället för att närvara fysiskt.

Aktieägarna i Lifeclean, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 augusti 2020 kl. 17.00 hos Benders konferens, Kärranäsvägen 119, 451 76 Uddevalla (Mitt emot Lifeclean).

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär