Bolagsordning

LifeClean International AB

Org nr 556897-5964

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Lifeclean International AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götaland (län) Uddevalla (kommun).

§3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektionsprodukter för sjuk- och hälsovård inom och utom landet samt äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst O och högst 7 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller 1-2 revisorer.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9. Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta och rösta vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11. Bolagsstämma

Årsstämma ska avållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma ska kunna hållas även i Stockholm oaktat att styrelsens säte är på annan ort.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.