Pressmeddelanden

Uppdatering om fortsatt etablering inom norsk kycklinguppfödning

LifeClean International AB (publ) meddelade i februari i år positivt utfall i ett pilotprojekt i Norge där 70 kycklinganläggningar hade behandlats med LifeClean Desinfektion.  Bearbetningen av den norska kycklinguppfödningsindustrin framskrider med god framgång och bolaget levererar numera, genom sin norska distributör, till ca 120 kycklinganläggningar. Återkopplingen från marknaden stärker tidigare observationer att användande av LifeClean resulterar i bland annat lägre dödlighet och jämnare slaktvikt. Därtill har LifeClean intensifierat sin närvaro inom norsk kycklingindustri där användandet och intresset för LifeCleans unika desinfektionserbjudande dagligen växer.

Under första kvartalet 2022 offentliggjorde LifeClean observationer från en preliminärrapport om användande av LifeClean Desinfektion på norska kycklinganläggningar. Uppföljningsrapporter från fältet stärker preliminärrapportens resultat. Exempelvis visar uppföljningsprotokoll från trettio gårdar att användande av LifeClean korrelerar med över 40% minskad dödlighet och ett bestånd med jämnare slaktvikt, i jämförelse med användande av tre konkurrerande desinfektionsmedel.

Efter preliminärrapportens offentliggörande har LifeClean intensifierat sin närvaro i industrin och genomfört framgångsrika aktiviteter gentemot norska branschorganisationer, veterinärer och andra intressentgrupper, vilket har lett till ökat användande av LifeClean, som i skrivande stund används i ca 120 kycklinganläggningar, samt ett stort ökat intresse med dagliga förfrågningar från norska kycklinguppfödare.

"Etableringen inom norsk kycklinguppfödning går framåt med stormsteg. Utöver ökat användande av LifeClean och ökad varumärkeskännedom är vi mycket glada över att våra preliminärresultat har stärkts, dvs. att användandet av LifeClean verkligen resulterar i förbättrad djurvälfärd och leder till effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Vi märker av ett allt större intresse från aktörer även utanför Norge. Vi har flera pågående diskussioner och tester som utförs i flera länder.", säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Food & Primary Industry - med avstamp i norsk kycklingindustri

Sedan en tid tillbaka genomför LifeClean en satsning på djuruppfödning, initialt inom fjäderfä. Tack vare bolagets välutvecklade kontaktnät i Norge med etablerade lokala partners, samt den norska fjäderfäindustrins uppbyggnad, ansågs Norge vara en lämplig pilotmarknad för validerat koncepttest av bolagets patenterade desinfektionslösning inom detta marknadssegment. I Norge återfinns ca 550 kycklinguppfödare vars genomsnittliga flockstorlek uppgår till 23 000 slaktkycklingar och en årlig slaktvolym på närmare 70 miljoner slaktkycklingar, allt enligt det norska forskningscentret Animalia AS.

Sett i ett europeiskt perspektiv är Norges kycklingindustri mycket liten jämfört med de sammantaget 1,8 miljoner jordbruksföretag verksamma inom kycklingindustrin inom EU:s 27 medlemsländer och dess över 6 miljarder årliga slaktkycklingar, enligt data från EU:s statistikkontor Eurostat och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.  

Utöver ökad försäljning är den snabba etableringstakten i Norge mycket glädjande då landets kycklingindustri är mindre konsoliderad än i exempelvis Sverige. Norge har helt enkelt tillräckligt många uppfödningsanläggningar som drivs i kommersiell skala - definierat som flockstorlek på över 5000 slaktkycklingar enligt Europeiska kommissionens generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet - för att få tillträde och etablera proof-of-concept och validerad effektivitet, vilket krävs för framgångsrikt marknadsinträdande på de största europeiska producentmarknaderna, där Polen, UK, Frankrike, Spanien, Tyskland och Italien ensamma står för ca 70 % av Europas:s fjäderfäproduktion enligt Europaparlamentets utredningstjänst. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

MÅN, AUG 01, 2022 08:30 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa, djur och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

2023-03-15
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida.

2023-02-16
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 412 (11 420) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 54 % till 2 136 (1 388) TSEK. Den totala omsättningsminskningen på 1 MSEK härrör från våra dotterbolag Kempartner & Ocean.
  • Justerat EBITDA uppgick till -7 136 (-8 183) TSEK.
  • EBITDA uppgick till -9 197 (-8 183) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -11 405 (-10 568) TSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 050 (-5 604) TSEK.
2023-02-14

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Trust Reel LLC blir återförsäljare av Bolagets produkter i UAE med fokus på desinfektion inom djurhållning och matproduktion.

2023-01-30
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

2023-01-29
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

2023-01-18

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lämnat in en svensk patentansökan för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen till PRV (Patent och registreringsverket).

2023-01-16

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Lindberg & Son AB blir återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg & Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.

2023-01-13

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.  

2023-01-10
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.

1
2
...
10
>>