Pressmeddelanden

Uppdatering om fortsatt etablering inom norsk kycklinguppfödning

LifeClean International AB (publ) meddelade i februari i år positivt utfall i ett pilotprojekt i Norge där 70 kycklinganläggningar hade behandlats med LifeClean Desinfektion.  Bearbetningen av den norska kycklinguppfödningsindustrin framskrider med god framgång och bolaget levererar numera, genom sin norska distributör, till ca 120 kycklinganläggningar. Återkopplingen från marknaden stärker tidigare observationer att användande av LifeClean resulterar i bland annat lägre dödlighet och jämnare slaktvikt. Därtill har LifeClean intensifierat sin närvaro inom norsk kycklingindustri där användandet och intresset för LifeCleans unika desinfektionserbjudande dagligen växer.

Under första kvartalet 2022 offentliggjorde LifeClean observationer från en preliminärrapport om användande av LifeClean Desinfektion på norska kycklinganläggningar. Uppföljningsrapporter från fältet stärker preliminärrapportens resultat. Exempelvis visar uppföljningsprotokoll från trettio gårdar att användande av LifeClean korrelerar med över 40% minskad dödlighet och ett bestånd med jämnare slaktvikt, i jämförelse med användande av tre konkurrerande desinfektionsmedel.

Efter preliminärrapportens offentliggörande har LifeClean intensifierat sin närvaro i industrin och genomfört framgångsrika aktiviteter gentemot norska branschorganisationer, veterinärer och andra intressentgrupper, vilket har lett till ökat användande av LifeClean, som i skrivande stund används i ca 120 kycklinganläggningar, samt ett stort ökat intresse med dagliga förfrågningar från norska kycklinguppfödare.

"Etableringen inom norsk kycklinguppfödning går framåt med stormsteg. Utöver ökat användande av LifeClean och ökad varumärkeskännedom är vi mycket glada över att våra preliminärresultat har stärkts, dvs. att användandet av LifeClean verkligen resulterar i förbättrad djurvälfärd och leder till effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Vi märker av ett allt större intresse från aktörer även utanför Norge. Vi har flera pågående diskussioner och tester som utförs i flera länder.", säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Food & Primary Industry - med avstamp i norsk kycklingindustri

Sedan en tid tillbaka genomför LifeClean en satsning på djuruppfödning, initialt inom fjäderfä. Tack vare bolagets välutvecklade kontaktnät i Norge med etablerade lokala partners, samt den norska fjäderfäindustrins uppbyggnad, ansågs Norge vara en lämplig pilotmarknad för validerat koncepttest av bolagets patenterade desinfektionslösning inom detta marknadssegment. I Norge återfinns ca 550 kycklinguppfödare vars genomsnittliga flockstorlek uppgår till 23 000 slaktkycklingar och en årlig slaktvolym på närmare 70 miljoner slaktkycklingar, allt enligt det norska forskningscentret Animalia AS.

Sett i ett europeiskt perspektiv är Norges kycklingindustri mycket liten jämfört med de sammantaget 1,8 miljoner jordbruksföretag verksamma inom kycklingindustrin inom EU:s 27 medlemsländer och dess över 6 miljarder årliga slaktkycklingar, enligt data från EU:s statistikkontor Eurostat och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.  

Utöver ökad försäljning är den snabba etableringstakten i Norge mycket glädjande då landets kycklingindustri är mindre konsoliderad än i exempelvis Sverige. Norge har helt enkelt tillräckligt många uppfödningsanläggningar som drivs i kommersiell skala - definierat som flockstorlek på över 5000 slaktkycklingar enligt Europeiska kommissionens generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet - för att få tillträde och etablera proof-of-concept och validerad effektivitet, vilket krävs för framgångsrikt marknadsinträdande på de största europeiska producentmarknaderna, där Polen, UK, Frankrike, Spanien, Tyskland och Italien ensamma står för ca 70 % av Europas:s fjäderfäproduktion enligt Europaparlamentets utredningstjänst. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

MÅN, AUG 01, 2022 08:30 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa, djur och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

2022-11-25

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolagets norska distributör Partnermed AS har mottagit en första order från Hofseth International AS.

2022-11-18
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget beviljas ett grönt lån om 10 MSEK från Almi Företagspartner Väst ("Långivaren").

2022-11-15

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en första order av sitt nya produktsortiment för PFAS-borttagning. Beställare är Södertörns brandförsvarsförbund och ordern avser sanering av tio brandfordon. 

2022-11-10
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utvecklat en effektiv metod för borttagning av PFAS-ämnen ("PFAS") från brandskumstankar. PFAS är miljö- och hälsoskadliga ämnen som tidigare använts i stor skala som ingrediens i b.la. brandskum. Utfasningen av PFAS är pågående och global vilket öppnar upp en betydande marknadspotential för Bolaget. Framgångsrika kundtester av LifeCleans metod har redan genomförts.

2022-11-10
Regulatory

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has developed an effective method for removing PFAS substances ("PFAS") from fire-fighting foam tanks. PFAS are environmentally and health-damaging substances previously used on a large scale as an ingredient in, e.g., fire-fighting foams. The phase-out of PFAS is ongoing and global, which opens up a significant market potential for the Company. Successful customer tests of LifeClean's method have already been conducted.

2022-11-03
Regulatorisk

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 876 (11 444) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 145 % till 1 489 (608) TSEK. Omsättningsminskningen på 2,6 MSEK härrör från Kempartner & Ocean.
  • Justerat EBITDA uppgick till -3 923 (-6 094) TSEK. Trots minskade totala intäkter och ökade inköpskostnader förbättrades justerat EBITDA med 2 171 TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av det kostnadsbesparingsprogram som initierades under 2021.
  • EBITDA uppgick till -4 987 (-6 094) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 038 (-8 366) TSEK. Under perioden har det gjorts extra nedskrivningar av anläggningstillgångar till ett belopp om 796 (0) TSEK. Justeringen har ingen kassaflödespåverkande effekt.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 759 (-5 557) TSEK. 

Första nio månaderna 1 januari - 30 september*

  • Nettoomsättningen uppgick till 36 767 (41 942) TSEK vilket motsvarar en minskning på 5,2 MSEK. Ca 2,9 MSEK beror på att Kempartner & Ocean kom in i koncernen först i februari 2021. Konjunkturläget har efter sommaren påverkat framför allt Kempartner där kunder senarelagt sina ordrar.
  • Justerat EBITDA uppgick till -13 227 (-15 250) TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2021 och vars effekt fått fullt genomslag efter sommaren och därför syns tydligare i det tredje kvartalet.
  • EBITDA uppgick till -16 124 (-15 250) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -23 672 (-21 568) TSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 906 (-18 745) TSEK.
2022-11-02

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget undertecknat ett distributionsavtal med Victorsson Poultry AB ("VPAB") angående desinficering av slaktkycklinganläggningar.

2022-11-02

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has signed a distribution agreement with Victorsson Poultry AB ("VPAB") regarding disinfection of broiler chicken facilities.

2022-10-13
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget undertecknat en avsiktsförklaring med HEFT AB (HEFT) angående industriell desinficering och luktborttagning där Bolaget tillhandahåller luktborttagande desinfektion och HEFT står för den teknologiska lösningen och processen.

2022-10-10
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse utsett David Johansson till Interim VD för bolaget med start 10 oktober 2022.

2022-10-05
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget upptar ett lån om 9 MSEK ("Lånet") från Nico International AS ("Långivaren").

2022-09-14
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit VAH-certifiering vilket möjliggör försäljning av bolagets CE-desinfektion till den tyska sjuk- och hälsovården. Därtill utgör VAH-certifiering en värdefull kvalitetsmärkning med stor betydelse för bolagets kommersialisering inom flera andra marknadssegment på den tyska marknaden.

1
2
...
9
>>