Pressmeddelanden

Mycket lovande observationer för LifeClean på 70 kycklinganläggningar i Norge

LifeClean International (publ) har emottagit en mycket positiv preliminärrapport som stärker bolaget inom affärsområdet Food Services. Inom ramen av ett pilotprojekt har LifeClean inom loppet av cirka 200 produktionscykler på 70 norska kycklinganläggningar utvärderats med mycket gott resultat. B.la. rapporteras lägre dödlighet, jämnare slaktvikt och att kycklingarna uppnår en snabbare vikttillväxt. 

Utöver en generellt förbättrad livsmedelshygien indikerar rapporten att redan initialbehandlingen med LifeClean resulterar i mindre mängder kemikalierester på ytorna efter avslutad desinficeringsrutin samt en förbättrad bakterieflora på anläggningarna, vilka är viktiga faktorer för muskeluppbyggnad och tillväxt i framför allt produktionscykelns kritiska initiala skede. Vidare uppskattar rapporten att upprepade behandlingar med LifeClean mellan varje produktionscykel leder till att kycklingarnas tillväxt kommer i gång snabbare och att beståndet stabiliserar sig med jämnare medelvikt och lägre dödlighet. Utvärderingen med tillhörande rapport är utförd av en oberoende veterinär med mångårig erfarenhet av livsmedelshygien. 

"Dessa resultat överträffar våra högt ställda förväntningar. Smittämnen i livsmedelskedjan är ett av de mest allvarliga problemen vi står inför och orsakar stort lidande hos djuren samt betydande ekonomisk skada i hela produktionskedjan. De här resultaten visar på en klar förbättring av djurens välfärd och stor potential för en mer effektiv kycklinguppfödning. Ett jämnare bestånd medför effektivitetsvinster i hela produktionskedjan - uppfödning, slakterier och packningsanläggningar, vilket blir ytterligare ett incitament för industrin att välja LifeClean. Blickar vi framåt kan vi se början på en ny standard med stor påverkan på industrin. Projektet går nu in i en ny och mer systematisk fas och vi hoppas kunna återkomma med mer information senare under årets första halvår.", säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Mer information om resultatet:
Kycklinguppfödning är en intensiv produktion med förhållandevis korta produktionscykler. Därtill består anläggningarna av känsliga miljöer där b.la. temperatur, kemi, luftfuktighet, anläggningsmaterial och inte minst smittämnen såsom bakterier, virus och svampar kan ha stor effekt på både djurens hälsa och välfärd samt anläggningens ekonomiska resultat. I rapporten betonas problemen nekrotiserande enterit, orsakad av den sporbildande bakterien Clostridium perfringens, kliande infektion, hög dödlighet och varierande slaktvikt - problem som är kopplade till eller förvärras av porösa material såsom betong samt kemikalierester på ytor. 

Desinfektion är ett måste för att trycka ner mängden smittämnen på anläggningarna. En negativ bieffekt av många desinfektionsprodukter är dock giftiga kemikalierester som ofta tas upp av kycklingarna vilket belastar lever, njurar och immunförsvar samt bidrar till minskad muskeluppbyggnad och vikttillväxt - en typ av stresspåverkan som dessutom gör kycklingarna mer mottagliga för smittämnen. Preliminärrapporten indikerar en markant förbättring efter blott en behandling med LifeClean.  

Ett annat problem är att en stor mängd av ytorna i anläggningarna består av porösa material som betonggolv. I dessa material uppkommer små sprickor och håligheter som skyddar smittämnen från hygienåtgärder som rengöring och desinfektion. Förekomsten av sporbildande bakterier såsom Clostridium perfringens och Bacillussläktet försvårar ytterligare situationen eftersom de är mycket motståndskraftiga mot miljöstressfaktorer som rengöring och desinfektion och kan ligga vilande djupt nere i porerna under många år. 

Dokumenterat god penetrationsförmåga i porösa material samt bevisad bredspektrumeffekt mot sporer är därmed mycket viktigt. Preliminärrapporten visar att LifeClean är oerhört effektiv på den här typen av ytor och tränger djupare in i porösa material jämfört med andra desinfektionsmedel. Därtill har LifeClean bevisad bredspektrumeffekt samt är validerat effektiv mot sporbildande bakterier som Clostridium perfringens och Bacillussläktet sedan tidigare EN-testresultat av ackrediterade laboratorier.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se 
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Filer för nedladdning
2023-01-30
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

2023-01-29
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

2023-01-18

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lämnat in en svensk patentansökan för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen till PRV (Patent och registreringsverket).

2023-01-16

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Lindberg & Son AB blir återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg & Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.

2023-01-13

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.  

2023-01-10
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.

2023-01-05

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag om nya, från Kemikalieinspektionen offentliggjorda, regler som fr.o.m. 1 januari 2023 förbjuder användandet av PFAS-kontaminerade brandskumstankar.

2022-12-22

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolaget mottagit en första order från Victorsson Poultry avseende desinfektion hos en äggproducent.

2022-12-21

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolaget mottagit en första order från Victorsson Poultry avseende sanering av grisstall.

2022-11-25

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolagets norska distributör Partnermed AS har mottagit en första order från Hofseth International AS.

1
2
...
9
>>