Pressmeddelanden

Mycket lovande observationer för LifeClean på 70 kycklinganläggningar i Norge

LifeClean International (publ) har emottagit en mycket positiv preliminärrapport som stärker bolaget inom affärsområdet Food Services. Inom ramen av ett pilotprojekt har LifeClean inom loppet av cirka 200 produktionscykler på 70 norska kycklinganläggningar utvärderats med mycket gott resultat. B.la. rapporteras lägre dödlighet, jämnare slaktvikt och att kycklingarna uppnår en snabbare vikttillväxt. 

Utöver en generellt förbättrad livsmedelshygien indikerar rapporten att redan initialbehandlingen med LifeClean resulterar i mindre mängder kemikalierester på ytorna efter avslutad desinficeringsrutin samt en förbättrad bakterieflora på anläggningarna, vilka är viktiga faktorer för muskeluppbyggnad och tillväxt i framför allt produktionscykelns kritiska initiala skede. Vidare uppskattar rapporten att upprepade behandlingar med LifeClean mellan varje produktionscykel leder till att kycklingarnas tillväxt kommer i gång snabbare och att beståndet stabiliserar sig med jämnare medelvikt och lägre dödlighet. Utvärderingen med tillhörande rapport är utförd av en oberoende veterinär med mångårig erfarenhet av livsmedelshygien. 

"Dessa resultat överträffar våra högt ställda förväntningar. Smittämnen i livsmedelskedjan är ett av de mest allvarliga problemen vi står inför och orsakar stort lidande hos djuren samt betydande ekonomisk skada i hela produktionskedjan. De här resultaten visar på en klar förbättring av djurens välfärd och stor potential för en mer effektiv kycklinguppfödning. Ett jämnare bestånd medför effektivitetsvinster i hela produktionskedjan - uppfödning, slakterier och packningsanläggningar, vilket blir ytterligare ett incitament för industrin att välja LifeClean. Blickar vi framåt kan vi se början på en ny standard med stor påverkan på industrin. Projektet går nu in i en ny och mer systematisk fas och vi hoppas kunna återkomma med mer information senare under årets första halvår.", säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Mer information om resultatet:
Kycklinguppfödning är en intensiv produktion med förhållandevis korta produktionscykler. Därtill består anläggningarna av känsliga miljöer där b.la. temperatur, kemi, luftfuktighet, anläggningsmaterial och inte minst smittämnen såsom bakterier, virus och svampar kan ha stor effekt på både djurens hälsa och välfärd samt anläggningens ekonomiska resultat. I rapporten betonas problemen nekrotiserande enterit, orsakad av den sporbildande bakterien Clostridium perfringens, kliande infektion, hög dödlighet och varierande slaktvikt - problem som är kopplade till eller förvärras av porösa material såsom betong samt kemikalierester på ytor. 

Desinfektion är ett måste för att trycka ner mängden smittämnen på anläggningarna. En negativ bieffekt av många desinfektionsprodukter är dock giftiga kemikalierester som ofta tas upp av kycklingarna vilket belastar lever, njurar och immunförsvar samt bidrar till minskad muskeluppbyggnad och vikttillväxt - en typ av stresspåverkan som dessutom gör kycklingarna mer mottagliga för smittämnen. Preliminärrapporten indikerar en markant förbättring efter blott en behandling med LifeClean.  

Ett annat problem är att en stor mängd av ytorna i anläggningarna består av porösa material som betonggolv. I dessa material uppkommer små sprickor och håligheter som skyddar smittämnen från hygienåtgärder som rengöring och desinfektion. Förekomsten av sporbildande bakterier såsom Clostridium perfringens och Bacillussläktet försvårar ytterligare situationen eftersom de är mycket motståndskraftiga mot miljöstressfaktorer som rengöring och desinfektion och kan ligga vilande djupt nere i porerna under många år. 

Dokumenterat god penetrationsförmåga i porösa material samt bevisad bredspektrumeffekt mot sporer är därmed mycket viktigt. Preliminärrapporten visar att LifeClean är oerhört effektiv på den här typen av ytor och tränger djupare in i porösa material jämfört med andra desinfektionsmedel. Därtill har LifeClean bevisad bredspektrumeffekt samt är validerat effektiv mot sporbildande bakterier som Clostridium perfringens och Bacillussläktet sedan tidigare EN-testresultat av ackrediterade laboratorier.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se 
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Filer för nedladdning
2022-09-14
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit VAH-certifiering vilket möjliggör försäljning av bolagets CE-desinfektion till den tyska sjuk- och hälsovården. Därtill utgör VAH-certifiering en värdefull kvalitetsmärkning med stor betydelse för bolagets kommersialisering inom flera andra marknadssegment på den tyska marknaden.

2022-09-01

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget ingått ett distributionsavtal med Medea AB - en snabbt växande distributör av hållbara medicinska förbrukningsvaror, personlig skyddsutrustning samt städ- och hygienprodukter.

2022-08-23

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget påbörjat utrullningen av produkter till saudiarabiska sjukhus i enlighet med NUPCO-avtalet som offentliggjordes i januari.

2022-08-18
Regulatorisk

Summering april - juni

  • Nettoomsättning uppgick till 14 849 (18 314) TSEK
  • EBITDA uppgick till -4 903 (-4 036) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -7 158 (-6 288) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 012 (-4 791) TSEK
2022-08-05

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett samarbetsavtal med den ledande kontorsvarudistributören Lyreco Sverige - del av Lyreco-koncernen, världens tredje största distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser.

2022-08-01

LifeClean International AB (publ) meddelade i februari i år positivt utfall i ett pilotprojekt i Norge där 70 kycklinganläggningar hade behandlats med LifeClean Desinfektion.  Bearbetningen av den norska kycklinguppfödningsindustrin framskrider med god framgång och bolaget levererar numera, genom sin norska distributör, till ca 120 kycklinganläggningar. Återkopplingen från marknaden stärker tidigare observationer att användande av LifeClean resulterar i bland annat lägre dödlighet och jämnare slaktvikt. Därtill har LifeClean intensifierat sin närvaro inom norsk kycklingindustri där användandet och intresset för LifeCleans unika desinfektionserbjudande dagligen växer.

2022-07-13
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att styrelseledamoten Joachim Frykberg kommer att avgå ur styrelsen på egen begäran då styrelseuppdraget fordrar ett större tidsengagemang än vad han har möjlighet till för närvarande. Han kommer istället att fortsätta sitt engagemang i bolaget som Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande.

2022-06-20

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett distributionsavtal med Magnusson & Freij - en stark regional aktör inom städ och lokalvård i både privat och offentlig sektor.

2022-06-15

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat distributionsavtal med B2B-grossisten Tingstad. Genom Tingstads breda kundbas inom flera marknadssegment, starka ställning inom E-handel och omfattande närvaro i Sverige, Norge och Finland stärker avtalet LifeCleans närvaro inom fokusmarknaden HoReCa/Facility Management. Avtalet har redan nu resulterat i en ny kund - servicetjänstbolaget Dannebacken service AB.

2022-06-09
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att Almi har beslutat att stödja bolaget med tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK.

1
2
...
8
>>