Pressmeddelanden

LifeClean International växer genom förvärv av anrika kemibolag verksamma inom cleantech

19 januari 2021 kl. 08:20 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean") har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB ("transaktionen", "bolagen"). Förvärvet breddar LifeCleans produktutbud och varumärkesportfölj, säkrar produktionskapacitet, medför synergier och kunskapsöverföring som passar väl in i LifeCleans tillväxtstrategi samt etablerar nya affärsområden. Tillsammans blir vi ett av marknadens mest intressanta koncept inom cleantech och infection prevention.

Transaktionen i korthet:

  • De förvärvade bolagen Kempartner och Ocean är helägda dotterbolag till Kemibolaget i Bromma AB. Kempartner bedriver klimatneutral private label-produktion av kemiprodukter med fabrik i Vadstena. Kundstockens nuvarande och tidigare kunder inkluderar ett flertal välkända svenska och internationella varumärken. Därtill säljer bolagen under det egna varumärket Ocean ett 60-tal produkter med en tydlig miljöprofil inom tvätt, disk och rengöring gentemot yrkes- och konsumentsegment.

  • Köpeskillingen uppgår till 35 MSEK och finansieras genom 15 MSEK i banklån, 12 MSEK i egna medel samt 8 MSEK i nyemittering av aktier.

  • Förvärvet förväntas bidra positivt till LifeCleans vinst per aktie från och med andra kvartalet 2021.

  • Bolagen har de senaste åren haft en god tillväxt med ökad lönsamhet. Under räkenskapsåret 2020 uppskattas omsättningen uppnå drygt 50 MSEK vilket motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) om ca 35 % sedan 2018. EBITDA förväntas nå ca 5 MSEK.

  • LifeClean bedömer att förvärvet efter samordningsvinster adderar ca 7.5 MSEK i EBITDA-effekt till koncernen.

  • Transaktionen säkerställer och vidareutvecklar LifeCleans produktionskapacitet vilket innebär att planerade investeringar i nuvarande anläggning om ca 5 MSEK kan skrinläggas.

  • LifeClean bedömer att transaktionen kommer att leda till betydande synergieffekter i linje med tillväxtstrategi.

Betydande synergier i linje med tillväxtstrategi:

Utöver positiv effekt av bolagens omsättning och resultat uppskattar LifeClean International att transaktionen kommer att leda till betydande synergieffekter helt i linje med dess tillväxtstrategi. Bland dessa räknar LifeClean med att man tillsammans kan få stora inköpsrationaliseringar genom gemensamma och samordnade inköp. I de allra flesta fall är rengöring en del av desinfektionsproceduren och därmed är de tre bolagen och dess produktutbud naturliga komplement till varandras respektive kundstock och partners vilket uppskattas leda till synergier inom försäljning. Redan under hösten 2020 såg de tre bolagen gemensamma framgångar genom att Ocean inkluderat LifeClean Desinfektion i sitt erbjudande hos grossister såsom Apotea och Granngården.

Transaktionen säkerställer och vidareutvecklar LifeCleans produktionskapacitet genom en modern, automatiserad och delvis robotiserad produktionsanläggning med betydligt större och bredare produktionskapacitet jämfört med den nuvarande anläggningen i Uddevalla. Exempelvis har Kempartner betydligt större buteljeringskapacitet med sex fyllningslinjer. Detta innebär att LifeClean kan avstå ifrån en planerad investering i sin nuvarande anläggning på ca 5 MSEK. Utöver betydligt större produktionskapacitet inom flytande kemiproduktion erhålls även kompetens och kapacitet inom pulverkemiproduktion.

I och med transaktionen erhålls även resurser och kunskap inom kemisk utveckling, inklusive inom unika additiv och tensider, vilket stärker LifeCleans möjligheter till produktutveckling och R&D. Både i fråga om de forsknings- och utvecklingsprojekt för applicering av LifeCleans patenterade kemiska teknologi i andra applikationsformer, vilka informerades om i LifeCleans emissionsprospekt hösten 2020, därtill kan även helt nya koncept utvecklas med LifeCleans innovativa kemi ihop med Kempartners samlade kompetens inom miljöanpassad och klimatneutral produktion av kemiska produkter.

Genom transaktionen förvärvas betydande klimat- och miljökompetens. Kempartner har sedan starten 1977 legat i framkant vad gäller miljö och hälsa - exempelvis genom världens första klimatneutrala och världens drygaste tvättmedel. Livscykelanalyser ifrån KTH har påvisat ex. mer än 75 % minskad växthuseffektpåverkan för Kempartners tvättmedel. Idag är den kemiska produktionen helt klimat- och miljöanpassad samt miljöcertifierad i enlighet med ISO 14001. Därtill är Ocean-produkter certifierade med miljömärkningarna EU Ecolabel, Svanen och Bra Miljöval och flera av produkterna har även godkänts av Astma och Allergiförbundet. Kemibolaget AB:s grundare Leif Löf är en pionjär inom kemisk cleanteach - bl.a. f.d. styrelseledamot i SIS Miljömärkning AB (avsändare av miljömärkningen Svanen) och har med motiveringen "eldsjäl inom miljöanpassad produkt- och metodutveckling" prisats av Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Kempartner har dessutom tilldelats miljöutmärkelsen Global 100 Eco-Tech Awards.

Med transaktionen utvidgar LifeClean sin verksamhet till fler affärsområden och försäljningssegment. Bland nya affärsområden märks särskilt private label-verksamheten där Kempartner besitter 43-års erfarenhet och kompetens. Därtill etablerar sig LifeClean-koncernen, under varumärket Ocean, i bredare rengöringssegment. LifeClean har tidigare identifierat utökad produktportfölj som ett viktigt steg mot att bli en mer attraktiv leverantör gentemot befintliga och potentiella partners, vilket nu sker väsentligt med Kempartners bredd inom både flytande- och pulverkemiproduktion och med över 300 välbeprövade receptur.

Transaktionsdetaljer:

Köpeskillingen betalas kontant på tillträdesdagen den 1 februari 2021 med 27 MSEK och med en revers på 8 MSEK. Förvärvet finansieras med banklån (15,0 MSEK), egna medel (12,0 MSEK) samt med nyemitterade aktier (8,0 MSEK) i LifeClean International AB (publ). Antalet nyemitterade aktier uppgår till ca 735 000 vilket ger en utspädning på cirka 1,8 %. Vid bestämmandet av antalet aktier som emitteras har en avräkningskurs om cirka 10,845 SEK använts, vilket motsvarar genomsnittlig volymvägd kurs för aktien i LifeClean International (publ) under handelsdagar från 1/10 2020 till 15/01 2021. De nya aktierna emitteras under förutsättning av bemyndigande från årsstämman den 14 april 2021 och kvittas mot tidigare erhållen revers. Säljaren har åtagit sig att under en period om 12 månader från emissionens verkställande ha begränsningar i hur de nyemitterade aktierna i LifeClean International AB (Publ) som erhålls som vederlag kan avyttras.

VD-kommentar:

LifeClean, Ocean och Kempartner är tre bolag som sätter innovation och omtanke om människa och miljö i första rummet. Genom förvärvet skapar vi nu en totalpartner för utveckling, produktion och försäljning av desinfektion- och rengöringsprodukter. Med förvärvet tar LifeClean stora steg gentemot vår vision att värna om människa, djur och natur och att bidra till allas välbefinnande.

LifeClean genomför i skrivande stund flera förändringsprocesser som radikalt förändrar LifeClean och vår position på marknaden. Dels förflyttas vi oss under 2021 till ett medicintekniskt bolag då vi kommer att certifiera oss i enlighet med EU:s medicintekniska direktiv. Genom förvärvet kan vi även erbjuda high-level desinfektion tillsammans med ett miljövänligt high-end rengöringskoncept - en gamechanger som tar fasta på flera utmaningar inom både infektionsprevention och miljöfrågor som viktiga marknadssegment står inför.

Vi ser fram emot att utveckla affärsmöjligheter och synergier mellan de tre bolagen. Samtidigt vill undertecknad och Kempartners/Oceans VD understryka vikten av kontinuitet och att fortsatt stärka de tre bolagens positiva tillväxt från 2020. Vi ser fram emot ett händelserikt 2021 med våra respektive team.

Som VD i en brytningstid kan jag konstatera att vi nu står än mer redo att möta den gröna framtid som står oss alla inför dörren samt att vi kan erbjuda det bästa på marknaden vad gäller kemiska desinfektions- och rengöringsprodukter och produkt- och miljöinnovation.

Kommentar Kempartner & Ocean:

Jag är väldigt nöjd med att Kempartner och Ocean har fått LifeClean som ägare och att jag fortsätter mitt engagemang som VD för bolagen. LifeClean är ett bolag som vi tror mycket på och deras patenterade kemi kommer att kunna utvecklas inom våra produktområden och kundgrupper.

Kempartner skall vara en resurs för LifeCleans produkter och möta den stora efterfrågan som finns på marknaden av unika desinfektionsprodukter samt private label. Ocean som är ett EU-varumärke kommer att vara ett viktigt komplement till LifeCleans produktportfölj. Samtidigt kommer Kempartner och Ocean med kunnig personal att fortsätta fokusera verksamheten på vår viktigaste tillgång - våra kunder och partners och att ge dem bästa möjliga produkter och service.

Vi har ett starkt förtroende för LifeClean och dess ledning och vi ser fram emot att tillsammans arbeta vidare för att skapa kund- och aktieägarvärde.

Fredrik Löf, VD, Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2021 kl. 08:20 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB E-post: thomas.loow@lifeclean.se Telefon: +46 70 795 59 35

Om LifeClean International:

LifeClean International ("Bolaget") grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Filer för nedladdning
2021-04-14
Regulatorisk

14 april 2021 kl. 16:20

LifeClean International (publ) meddelar idag att bolaget erhållit marknadsgodkännande för sjukvården i Europa för LifeClean Desinfektion genom en CE-märkning utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD).

2021-03-29
Regulatorisk

29 mars 2021 kl. 08:40

LifeClean International (publ) meddelar idag att bolaget efter en offentlig upphandling skrivit ett ramavtal med engelska National Health Service (NHS).

2021-03-26

26 mars 2021 kl. 08.30

LifeClean International meddelar idag att den virusdödande hållbarhetstiden för bolagets unika och patenterade produkt LifeClean Desinfektion förlängs från 12 till 18 månader efter nya tredjepartstester som visar att produktens virusdödande egenskaper är mer effektiva och mer snabbverkande än tidigare känt. Den förlängda hållbarheten har stor betydelse för distribution och försäljning av produkten.

2021-03-16
Regulatorisk

16 mars 2021 kl. 08:20

  • Avtalet omfattar kommersialiseringen av desinfektionsmedel för hälso- och sjukvården i Europa.
  • Unik och patenterad kemisk teknologi har gett upphov till high-level desinfektionslösningar med kort kontakttid och bred antimikrobiell verkan.
  • Lonza Specialty Ingredients blir LifeCleans första strategiska industripartner.
2021-03-15
Regulatorisk

15 Mars 2021 kl. 18:30

Korrigering: Med anledning av att bolaget har informerats om att Anders Rydberg inte avser ställa upp för omval, har den i fredags publicerade kallelsen till årsstämma korrigerats. Ett fullständigt förslag enligt punkt 10 kommer att presenteras på LifeCleans hemsida senast tre veckor före årsstämman, i samband med att formuläret för poströstning även läggs upp.

Aktieägarna i Lifeclean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Lifeclean" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 april 2021.

2021-03-12
Regulatorisk

12 Mars 2021 kl. 11:45

Aktieägarna i Lifeclean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Lifeclean" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 april 2021.

2021-02-18
Regulatorisk

Det fjärde kvartalets organiska tillväxt uppgick till 337 % jämfört med samma period 2019 och tillväxten på årsbasis ökade med cirka 1300 % jämfört med 2019. En stor del av årets tillväxt är relaterad till den stora efterfrågeökningen på grund av covid-19-pandemin.

2021-01-20
Regulatorisk

January 20, 2021, 10:20 CEST

This release is a translation of LifeClean International's publication from January 19, 2021: https://www.lifeclean.se/investor-relations/pressmeddelanden/lifeclean-international-vaxer-genom-forvarv-av-anrika-kemibo-83001.

LifeClean International AB ("LifeClean") has today concluded an agreement to acquire all of the shares in Kempartner AB and Kemibolaget Ocean AB ("the Transaction", "the Companies"). The acquisition broadens LifeClean's product range and brand portfolio, ensures production capacity, results in synergies and transfer of knowledge that align well with LifeClean's growth strategy, and establishes new business areas. Together we become one of the most interesting cleantech and infection prevention concepts on the market.

2021-01-19

19 januari 2021 kl. 11:30

Förtydligande: omsättningen som refereras till i fjärde punkten under "Transaktionen i korthet" berör de förvärvade bolagen.

LifeClean International AB ("LifeClean") har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB ("transaktionen", "bolagen"). Förvärvet breddar LifeCleans produktutbud och varumärkesportfölj, säkrar produktionskapacitet, medför synergier och kunskapsöverföring som passar väl in i LifeCleans tillväxtstrategi samt etablerar nya affärsområden. Tillsammans blir vi ett av marknadens mest intressanta koncept inom cleantech och infection prevention.

<<
1
...
3
4
5
6
7
>>