Pressmeddelanden

LifeClean International växer genom förvärv av anrika kemibolag verksamma inom cleantech

19 januari 2021 kl. 08:20 CEST

LifeClean International AB ("LifeClean") har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB ("transaktionen", "bolagen"). Förvärvet breddar LifeCleans produktutbud och varumärkesportfölj, säkrar produktionskapacitet, medför synergier och kunskapsöverföring som passar väl in i LifeCleans tillväxtstrategi samt etablerar nya affärsområden. Tillsammans blir vi ett av marknadens mest intressanta koncept inom cleantech och infection prevention.

Transaktionen i korthet:

 • De förvärvade bolagen Kempartner och Ocean är helägda dotterbolag till Kemibolaget i Bromma AB. Kempartner bedriver klimatneutral private label-produktion av kemiprodukter med fabrik i Vadstena. Kundstockens nuvarande och tidigare kunder inkluderar ett flertal välkända svenska och internationella varumärken. Därtill säljer bolagen under det egna varumärket Ocean ett 60-tal produkter med en tydlig miljöprofil inom tvätt, disk och rengöring gentemot yrkes- och konsumentsegment.

 • Köpeskillingen uppgår till 35 MSEK och finansieras genom 15 MSEK i banklån, 12 MSEK i egna medel samt 8 MSEK i nyemittering av aktier.

 • Förvärvet förväntas bidra positivt till LifeCleans vinst per aktie från och med andra kvartalet 2021.

 • Bolagen har de senaste åren haft en god tillväxt med ökad lönsamhet. Under räkenskapsåret 2020 uppskattas omsättningen uppnå drygt 50 MSEK vilket motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) om ca 35 % sedan 2018. EBITDA förväntas nå ca 5 MSEK.

 • LifeClean bedömer att förvärvet efter samordningsvinster adderar ca 7.5 MSEK i EBITDA-effekt till koncernen.

 • Transaktionen säkerställer och vidareutvecklar LifeCleans produktionskapacitet vilket innebär att planerade investeringar i nuvarande anläggning om ca 5 MSEK kan skrinläggas.

 • LifeClean bedömer att transaktionen kommer att leda till betydande synergieffekter i linje med tillväxtstrategi.

Betydande synergier i linje med tillväxtstrategi:

Utöver positiv effekt av bolagens omsättning och resultat uppskattar LifeClean International att transaktionen kommer att leda till betydande synergieffekter helt i linje med dess tillväxtstrategi. Bland dessa räknar LifeClean med att man tillsammans kan få stora inköpsrationaliseringar genom gemensamma och samordnade inköp. I de allra flesta fall är rengöring en del av desinfektionsproceduren och därmed är de tre bolagen och dess produktutbud naturliga komplement till varandras respektive kundstock och partners vilket uppskattas leda till synergier inom försäljning. Redan under hösten 2020 såg de tre bolagen gemensamma framgångar genom att Ocean inkluderat LifeClean Desinfektion i sitt erbjudande hos grossister såsom Apotea och Granngården.

Transaktionen säkerställer och vidareutvecklar LifeCleans produktionskapacitet genom en modern, automatiserad och delvis robotiserad produktionsanläggning med betydligt större och bredare produktionskapacitet jämfört med den nuvarande anläggningen i Uddevalla. Exempelvis har Kempartner betydligt större buteljeringskapacitet med sex fyllningslinjer. Detta innebär att LifeClean kan avstå ifrån en planerad investering i sin nuvarande anläggning på ca 5 MSEK. Utöver betydligt större produktionskapacitet inom flytande kemiproduktion erhålls även kompetens och kapacitet inom pulverkemiproduktion.

I och med transaktionen erhålls även resurser och kunskap inom kemisk utveckling, inklusive inom unika additiv och tensider, vilket stärker LifeCleans möjligheter till produktutveckling och R&D. Både i fråga om de forsknings- och utvecklingsprojekt för applicering av LifeCleans patenterade kemiska teknologi i andra applikationsformer, vilka informerades om i LifeCleans emissionsprospekt hösten 2020, därtill kan även helt nya koncept utvecklas med LifeCleans innovativa kemi ihop med Kempartners samlade kompetens inom miljöanpassad och klimatneutral produktion av kemiska produkter.

Genom transaktionen förvärvas betydande klimat- och miljökompetens. Kempartner har sedan starten 1977 legat i framkant vad gäller miljö och hälsa - exempelvis genom världens första klimatneutrala och världens drygaste tvättmedel. Livscykelanalyser ifrån KTH har påvisat ex. mer än 75 % minskad växthuseffektpåverkan för Kempartners tvättmedel. Idag är den kemiska produktionen helt klimat- och miljöanpassad samt miljöcertifierad i enlighet med ISO 14001. Därtill är Ocean-produkter certifierade med miljömärkningarna EU Ecolabel, Svanen och Bra Miljöval och flera av produkterna har även godkänts av Astma och Allergiförbundet. Kemibolaget AB:s grundare Leif Löf är en pionjär inom kemisk cleanteach - bl.a. f.d. styrelseledamot i SIS Miljömärkning AB (avsändare av miljömärkningen Svanen) och har med motiveringen "eldsjäl inom miljöanpassad produkt- och metodutveckling" prisats av Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Kempartner har dessutom tilldelats miljöutmärkelsen Global 100 Eco-Tech Awards.

Med transaktionen utvidgar LifeClean sin verksamhet till fler affärsområden och försäljningssegment. Bland nya affärsområden märks särskilt private label-verksamheten där Kempartner besitter 43-års erfarenhet och kompetens. Därtill etablerar sig LifeClean-koncernen, under varumärket Ocean, i bredare rengöringssegment. LifeClean har tidigare identifierat utökad produktportfölj som ett viktigt steg mot att bli en mer attraktiv leverantör gentemot befintliga och potentiella partners, vilket nu sker väsentligt med Kempartners bredd inom både flytande- och pulverkemiproduktion och med över 300 välbeprövade receptur.

Transaktionsdetaljer:

Köpeskillingen betalas kontant på tillträdesdagen den 1 februari 2021 med 27 MSEK och med en revers på 8 MSEK. Förvärvet finansieras med banklån (15,0 MSEK), egna medel (12,0 MSEK) samt med nyemitterade aktier (8,0 MSEK) i LifeClean International AB (publ). Antalet nyemitterade aktier uppgår till ca 735 000 vilket ger en utspädning på cirka 1,8 %. Vid bestämmandet av antalet aktier som emitteras har en avräkningskurs om cirka 10,845 SEK använts, vilket motsvarar genomsnittlig volymvägd kurs för aktien i LifeClean International (publ) under handelsdagar från 1/10 2020 till 15/01 2021. De nya aktierna emitteras under förutsättning av bemyndigande från årsstämman den 14 april 2021 och kvittas mot tidigare erhållen revers. Säljaren har åtagit sig att under en period om 12 månader från emissionens verkställande ha begränsningar i hur de nyemitterade aktierna i LifeClean International AB (Publ) som erhålls som vederlag kan avyttras.

VD-kommentar:

LifeClean, Ocean och Kempartner är tre bolag som sätter innovation och omtanke om människa och miljö i första rummet. Genom förvärvet skapar vi nu en totalpartner för utveckling, produktion och försäljning av desinfektion- och rengöringsprodukter. Med förvärvet tar LifeClean stora steg gentemot vår vision att värna om människa, djur och natur och att bidra till allas välbefinnande.

LifeClean genomför i skrivande stund flera förändringsprocesser som radikalt förändrar LifeClean och vår position på marknaden. Dels förflyttas vi oss under 2021 till ett medicintekniskt bolag då vi kommer att certifiera oss i enlighet med EU:s medicintekniska direktiv. Genom förvärvet kan vi även erbjuda high-level desinfektion tillsammans med ett miljövänligt high-end rengöringskoncept - en gamechanger som tar fasta på flera utmaningar inom både infektionsprevention och miljöfrågor som viktiga marknadssegment står inför.

Vi ser fram emot att utveckla affärsmöjligheter och synergier mellan de tre bolagen. Samtidigt vill undertecknad och Kempartners/Oceans VD understryka vikten av kontinuitet och att fortsatt stärka de tre bolagens positiva tillväxt från 2020. Vi ser fram emot ett händelserikt 2021 med våra respektive team.

Som VD i en brytningstid kan jag konstatera att vi nu står än mer redo att möta den gröna framtid som står oss alla inför dörren samt att vi kan erbjuda det bästa på marknaden vad gäller kemiska desinfektions- och rengöringsprodukter och produkt- och miljöinnovation.

Kommentar Kempartner & Ocean:

Jag är väldigt nöjd med att Kempartner och Ocean har fått LifeClean som ägare och att jag fortsätter mitt engagemang som VD för bolagen. LifeClean är ett bolag som vi tror mycket på och deras patenterade kemi kommer att kunna utvecklas inom våra produktområden och kundgrupper.

Kempartner skall vara en resurs för LifeCleans produkter och möta den stora efterfrågan som finns på marknaden av unika desinfektionsprodukter samt private label. Ocean som är ett EU-varumärke kommer att vara ett viktigt komplement till LifeCleans produktportfölj. Samtidigt kommer Kempartner och Ocean med kunnig personal att fortsätta fokusera verksamheten på vår viktigaste tillgång - våra kunder och partners och att ge dem bästa möjliga produkter och service.

Vi har ett starkt förtroende för LifeClean och dess ledning och vi ser fram emot att tillsammans arbeta vidare för att skapa kund- och aktieägarvärde.

Fredrik Löf, VD, Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2021 kl. 08:20 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB E-post: thomas.loow@lifeclean.se Telefon: +46 70 795 59 35

Om LifeClean International:

LifeClean International ("Bolaget") grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Filer för nedladdning
2022-05-11
Regulatorisk

LifeClean International AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://lifeclean.se/investor-relations/ och kan laddas ned här https://lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.  

2022-05-05
Regulatorisk

Summering januari - mars*

 • Nettoomsättning uppgick till 13 042 (11 618) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 234 (-5 120) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 476 (-6 913) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 135 (-9 453) TSEK
2022-05-02
Regulatorisk

Aktieägarna i Lifeclean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Lifeclean" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2022.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

2022-04-13

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget inom kort lanserar sin nya produktlinje LifeClean Hygiene - alkoholfri desinfektion med rengörande effekt avsedd och anpassad för professionell städning och konsumenter. LifeClean Hygiene är i skrivande stund i produktionsfasen och kommer att lanseras i slutet på april.

2022-04-13

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att Louise Hansson utsetts till tf CFO och att en rekryteringsprocess för ordinarie CFO har inletts.

2022-04-11

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att styrelsen för LifeClean har beslutat att ändra datumet för årsstämman från den 19 maj 2022 till den 2 juni 2022.

2022-04-11

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats svenskt patent på en aerosolform av sin kloridoxidbaserade teknologi. Samtidigt har en motsvarande internationell patentansökan blivit positivt bedömd, vilket bäddar för att patentskydd kan beviljas i ett stort antal länder. LifeClean utökar nu sitt patentskydd för sin kemiska teknologi till aerosoldesinfektion av kontaminerade rum och andra utrymmen.

2022-03-21

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett distributionsavtal med dentalkoncernen Unident Group för distribution av bolagets CE-märkta produkter i Norden.  Distributionsavtalet utgör ett strategiskt viktigt samarbete som utökar LifeCleans närvaro inom Healthcare till även dentalvården.

2022-02-23

LifeClean International (publ) har emottagit en mycket positiv preliminärrapport som stärker bolaget inom affärsområdet Food Services. Inom ramen av ett pilotprojekt har LifeClean inom loppet av cirka 200 produktionscykler på 70 norska kycklinganläggningar utvärderats med mycket gott resultat. B.la. rapporteras lägre dödlighet, jämnare slaktvikt och att kycklingarna uppnår en snabbare vikttillväxt. 

2022-02-17
Regulatorisk

Summering oktober - december*

 • Nettoomsättning uppgick till 11 420 (3 353) TSEK
 • EBITDA uppgick till -8 183 (-5 847) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 568 (-6 754) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 604 (-2 455) TSEK
   

Summering januari - december*

 • Nettoomsättning uppgick till 53 361 (31 788) TSEK
 • EBITDA uppgick till -23 434 (395) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -32 137 (-2 926) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 794 (-5 088) TSEK
   

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Utökat samarbete med PartnerMed A/S stärker LifeCleans organisation och närvaro gentemot den svenska sjukvården.
 • Byte av styrelseordförande efter att Stefan Kramer avgått pga. hälsoskäl. Styrelseledamot Ragnar Krefting utsågs till ny styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma 2022.
   

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Stärkt nordisk säljorganisation genom ny försäljningschef.
 • Förlängd hållbarhetstid för produkten LifeClean Desinfektion.
 • LifeClean Desinfektion upphandlad till samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien.
 • LifeClean Desinfektion bekräftat effektiv mot Candida auris.
   

Påverkan Covid-19

 • Ökade materialkostnader för hela koncernen. Restriktioner har försenat samarbeten och utvecklingsarbete.
1
2
3
4
5
6