Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2022

Summering april - juni

 • Nettoomsättning uppgick till 14 849 (18 314) TSEK
 • EBITDA uppgick till -4 903 (-4 036) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 158 (-6 288) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 012 (-4 791) TSEK

Summering januari - juni*

 • Nettoomsättning uppgick till 27 891 (30 268) TSEK
 • EBITDA uppgick till -11 137 (-9 156) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -15 634 (-13 202) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 147 (-13 176) TSEK


Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • LifeClean erhåller svenskt patent på en aerosolform av sin klordioxidbaserade teknologi.
 • LifeClean lanserar ny produktserie i slutet på april.
 • Anders Lundström utsedd till ny CFO.
 • Årsstämma i LifeClean International AB (publ) hölls den 2 juni 2022. Mer information på sida 11 i bifogad rapport.
 • LifeClean beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK.
 • Distributionsavtal med B2B-grossisten Tingstad stärker LifeClean inom facility management.
 • Distributionsavtal med Magnusson & Freij stärker LifeCleans regionala närvaro i Västsverige.
   

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Styrelseledamot Joachim Frykberg avgår ur styrelsen, i stället fortsätter Frykberg sitt engagemang i bolaget som Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande.
 • Fortsatt etablering inom norsk kycklinguppfödning.
 • Strategiskt viktigt samarbetsavtal med Lyreco Sverige.
   

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK)

April - juni

Januari - juni

Helår

2022

2021

2022

2021*

2021*

Nettoomsättning, TSEK

14 849

18 314

27 891

30 268

53 361

 

EBITDA, TSEK

-4 903

-4 036

-11 137

-9 156

-23 434

 

EBITDA, %

-33%

-22%

-40%

-30%

-44%

 

Rörelseresultat, TSEK

-7 158

-6 288

-15 634

-13 202

-32 137

 

Nettoresultat per aktie, SEK

-0,17

-0,15

-0,37

-0,32

-0,76

 

Periodens kassaflöde, TSEK

4 382

-6 168

-803

-29 451

-33 625

 

Likvida medel, TSEK

8 050

13 125

8 050

13 125

8 853

 

Soliditet, %

44%

61%

44%

61%

60%

 

Nettoskuld, TSEK

19 712

3 081

19 712

3 081

9 686

 
                       


* Koncernen uppstod 1 februari 2021, vilket påverkar jämförelsesiffrorna för perioden januari - juni.


Kommentar från VD

Vi lägger ett intensivt andra kvartal bakom oss där väldigt stort fokus har lagts på bearbetning av nya och befintliga kunder. Arbetet med att både teckna nya distributionsavtal och komma in på nya kundsegment fortskrider med oförminskad intensitet. Vi har tecknat viktiga distributionsavtal med flera större aktörer som Tingstad, Magnusson & Freij samt Lyreco, som samtliga är stora aktörer inom sina segment. Gemensamt för alla de större distributörer som vi kommit in på det senaste halvåret är att de tar in LifeClean som ny produkt i sitt sortiment i linje med deras fokus på hållbarhet. LifeClean är mycket miljövänligare än andra desinfektionsmedel på marknaden samtidigt som vi levererar utmärkt effektivitet på väldigt kort kontakttid.

Vår nya Hygiene-serie lanserades i slutet på maj och finns nu att köpa hos Jula, Magnusson & Freij, Apotea, Meds m.fl. Vi ser att det finns ett brett intresse för den här typen av produkter som både desinficerar och rengör. Vi arbetar aktivt med att få en bred spridning av produktserien hos många fler aktörer. 

Inom Healthcare så krävs det ständig bearbetning av kommunala vårdinrättningar genom våra distributörer. Gällande sjukhus och landsting inväntar vi nu nya upphandlingar och upphandlingskriterier för vattenbaserade desinfektionsmedel. Vi har påbörjat bearbetning av dentalmarknaden genom vårt samarbete med Unident Group som distribuerar tillbehör till dentalmarknaden. Vår samarbetspartner Partnermed arbetar fortsatt med införsäljning av våra produkter till sjukvården i både Norge och Sverige. I Saudiarabien fortsätter arbetet med att kontinuerligt bearbeta de statliga sjukhusen genom vår distributör i regionen. 

Inom Food & Primary Industry har vi nyligen rapporterat om våra framsteg på den norska kycklinguppfödarmarknaden där allt fler uppfödare aktivt hör av sig till vår distributör i regionen. Vi har därutöver flera andra testprojekt som pågår hos andra aktörer i andra regioner. Detta är ett högt prioriterat område för LifeCleans framtida tillväxt då våra produkter löser stora problem för uppfödningsindustrin som tampas med svårigheten att desinficera i en miljö som är mycket svår att hålla ren. Utvärderingarna av vår lösning har hittills överträffat alla förväntningar och vi jobbar vidare på att få ut den både på flera anläggningar och i flera regioner.

När det gäller tillämpningar av bolagets teknologi och produkter så finns det väldigt många områden där vi kan göra skillnad. En tillämpning som vi har arbetat med att utveckla under en längre tid nu riktar sig mot industrin och möjliggör en mycket miljövänligare och effektivare desinfektionsprocess samt luktborttagning. Många industriella anläggningar löser dessa problem idag men med medel som är toxiska, inte lika effektiva, samt miljö- och hälsofarliga. Dessa är några av de drivkrafter LifeClean har för hälsa, miljö, djur och natur.

Våra dotterbolag Kempartner och Ocean har under perioden fortsatt påverkats av ökade kostnader på insatsmaterial och längre leveranstider. Det pågår ett prisutjämningsarbete men det finns en avtalsgrundad fördröjning innan prisförändringar blir genomförda och slår igenom. Vi jobbar med att även här förstärka vår säljorganisation och bedriver ett aktivt försäljningsarbete för att knyta till oss nya avtal till Kempartner och få ut Oceans miljömärkta rengöringsprodukter hos flera återförsäljare.

Inom koncernen har vi förstärkt teamet genom rekrytering av vår nya CFO Anders Lundström. Anders har gedigen erfarenhet som CFO från bl.a. Kinneviksfären och flera noterade bolag i olika tillväxtfaser. Anders har precis börjat hos oss och vi önskar honom varmt välkommen!

Uddevalla den 18 augusti 2022,

Fredrik Löf,
tf VD LifeClean International,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08:00 CEST.

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Filer för nedladdning
2023-01-30
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

2023-01-29
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

2023-01-18

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lämnat in en svensk patentansökan för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen till PRV (Patent och registreringsverket).

2023-01-16

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Lindberg & Son AB blir återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg & Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.

2023-01-13

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.  

2023-01-10
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.

2023-01-05

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag om nya, från Kemikalieinspektionen offentliggjorda, regler som fr.o.m. 1 januari 2023 förbjuder användandet av PFAS-kontaminerade brandskumstankar.

2022-12-22

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolaget mottagit en första order från Victorsson Poultry avseende desinfektion hos en äggproducent.

2022-12-21

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolaget mottagit en första order från Victorsson Poultry avseende sanering av grisstall.

2022-11-25

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolagets norska distributör Partnermed AS har mottagit en första order från Hofseth International AS.

1
2
...
9
>>