Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2021

Summering april - juni*

 • Nettoomsättning uppgick till 18 314 (19 154) TSEK
 • EBITDA uppgick till -4 036 (6 404) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 288 (5 592) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 791 (54) TSEK

Summering januari - juni*

 • Nettoomsättning uppgick till 30 268 (25 208) TSEK
 • EBITDA uppgick till -9 156 (7 573) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 201 (6 031) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 177 (-290) TSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • LifeClean Desinfektion erhåller CE-märkning utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD).
 • Vid årsstämma den 14 april förändrades styrelsens sammansättning. Vidare godkändes förslag om nyemission av aktier som en del av köpeskillingen för samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.
 • LifeClean erhåller patent i Kina.
 • LifeClean erhåller patent i Kanada.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • LifeClean International byter VD.
 • Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i LifeCleans styrelse.

Påverkan Covid-19

 • Pandemirestriktioner och lockdowns har under perioden inskränkt tillgängligheten till befintliga och potentiella kunder utanför Sverige för koncernens grossister och återförsäljare.

Finansiell översikt

  April - Juni Januari - Juni Helår
2021 2020* 2021 2020* 2020*
Nettoomsättning, TSEK 18 314 19 154 30 268 25 208 31 788
EBITDA,TSEK -4 036 6 404 -9 156 7 573 395
EBITDA, % -22% 33% -30% 30% 1%
Rörelseresultat,TSEK -6 288 5 592 -13 201 6 031 -2 926
Nettoresultat per aktie, SEK -0,15 0,74 -0,32 0,79 -0,08
Periodens kassaflöde, TSEK -6 168 16 153 -29 451 14 872 40 002
Likvida medel TSEK 13 125 17 318 13 125 17 318 42 448
Soliditet % 61% 77% 61% 77% 85%
Nettoskuld TSEK 3 081 -12 111 3 081 -12 111 -37 999

 

* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Kommentar från VD

Som ny tillförordnad VD för LifeClean koncernen har jag fått i uppdrag av styrelsen att förstärka uppbyggnaden av bolagets organisation med fokus på försäljning och kostnadskontroll.

Bolaget har under andra kvartalet fortsatt hålla en hög takt. LifeClean erhöll CE-märkning enligt MDD för sjukvården i hela EU, stärkte patentpositionen samt visade enastående resultat för LifeClean Desinfektion i oberoende tester.

Vi fortsätter nu arbetet med att förstärka bolagets affärsorganisation med en tydlig säljorientering. Många kostnadsintensiva tester och utvecklingsprojekt ligger nu bakom oss och vi har goda möjligheter att kapitalisera på dessa investeringar. Den omfattande testning som bolaget genomfört hittills har skapat förutsättningar för ett bredare sortiment inom desinfektion samt möjliggör att vi kan sälja inom nya kategorier. Vi fortsätter att utveckla våra egna säljkanaler på den nordiska marknaden där vi lägger stort fokus på att få ut hela koncernens produktsortiment. Samtidigt håller vi på att utveckla våra globala distributionsavtal och tillvarata tillväxtmöjligheter på nya marknader.

Integrationen av Kempartner och Ocean, som förvärvades tidigare i år, skapar synergier inom flera områden - produkter, säljkanaler, kompetens, produktion, produktutveckling och produktgodkännanden. Vi har nu en större produktportfölj som kan rullas ut till befintliga och nya kundkategorier via samtliga av koncernens sälj- och distributionskanaler, både i Norden och globalt. Vi ser tydligt att det lägger grund för kostnadsbesparingar och effektivisering inom flera områden.

Flera regulatoriska processer har redan slutförts framgångsrikt. Genom CE-märkningen utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD) kan vi nu göra landspecifika registreringar. MDD-certifieringen är också viktig eftersom den underlättar processen för marknadsgodkännande i en rad länder utanför EU. Vår desinfektionslösning har beviljats patent i både Kina och Kanada, vilket gör att vi nu har en komplett patentportfölj på plats och ett mycket starkt immateriellt skydd för vår teknologi på samtliga viktiga marknader. Patent finns nu registrerat i sammanlagt 27 länder. Under kvartalet ISO-certifierades vårt kvalitetssystem (QMS) enligt ISO 13485, vilket var en del av processen för CE-märkning. Ett validerat QMS-system är även en förutsättning för vår planerade marknadsansökan till den amerikanska miljöskyddsmyndigheten, Environmental Protection Agency (EPA).

Under kvartalet har LifeClean Desinfektion i flera oberoende tester visat sig mer skonsam för människor och djur än vi tidigare visste och dessutom snabbare och mer effektiv än tidigare känt. LifeClean Desinfektion har genomgått toxikologitester utifrån strikt internationell standard som dels klassificerar produkten som icke-irriterande för ögon och dels bland annat visar att produkten inte orsakar hudirritation och inte är cancerframkallande. Motsvarande high-level produkter från våra konkurrenter är nästan uteslutande toxiska och testresultaten gör att vi stärker vår marknadsposition avsevärt.

Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla LifeClean till en världsledande innovatör av desinfektionslösningar och rengöringsmedel med ett grönare koncept.

Uddevalla den 16 augusti 2021,

Fredrik Löf,
tf VD LifeClean International,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

2021-12-14
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag byte av styrelseordförande med anledning av att nuvarande styrelseordförande Stefan Kramer aviserat sin avgång pga. hälsoskäl. Styrelseledamot Ragnar Krefting har utsetts till ny styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma 2022.

2021-11-04
Regulatorisk

Summering juli - september*

 • Nettoomsättning uppgick till 11 444 (3 227) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 095 (-1 331) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 367 (-2 202) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 559 (-2 776) TSEK
2021-10-13

LifeClean International AB (publ) meddelar utökat samarbete med PartnerMed A/S som stärker LifeCleans organisation och närvaro gentemot den svenska sjukvården.

2021-09-16

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets norska partner PartnerMed AS, efter en offentlig nationell upphandling, tecknat ett ramavtal med Sykehusinnkjøp HF som leverantör av LifeClean till samtliga norska sjukhus. Avtalet löper i två år med möjlig förlängning om upp till två år och berör produktkategorin high-level ytdesinfektion.

2021-09-09
Regulatorisk

Styrelsen för LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 april 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 577 283 aktier till ett urval av befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 6,34 SEK per aktie.

2021-09-09
Regulatorisk

Styrelsen för LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission av aktier riktad till kvalificerade investerare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 april 2021, om cirka 10 MSEK. Syftet med den riktade nyemissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital inför den fortsatta satsningen på försäljning, aktivering av viktiga distributionsavtal samt regulatoriska marknadsgodkännanden.

2021-08-16
Regulatorisk
2021-08-02
Regulatorisk

LifeClean Internationals (publ) styrelse har utnämnt Fredrik Löf till tillförordnad VD i bolaget från och med idag 2 augusti 2021. Fredrik Löf är VD för LifeCleans dotterbolag Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB, vilka LifeClean förvärvade tidigare i år. Styrelseledamoten Petra Sas blir arbetande styrelseledamot i LifeClean. Thomas Lööw lämnar posten som VD för LifeClean International med omedelbar verkan.

2021-08-02
Regulatorisk

LifeClean International (publ) meddelar idag att Barbro Fridén på egen begäran avgår som styrelseledamot i LifeCleans styrelse.

2021-07-07

LifeClean International AB (publ) meddelar idag förlängd bakteriedödande hållbarhetstid för produkten LifeClean Desinfektion. Detta efter att produkten har validerats i tredjepartstester och visat sig mer effektiv än tidigare känt. Den bakteriedödande hållbarhetstiden förlängs därmed från 12 till 18 månader och innebär att LifeClean Desinfektion nu har en virusdödande och bakteriedödande hållbarhetstid på 18 månader.

1
2
3