Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2021

Summering april - juni*

 • Nettoomsättning uppgick till 18 314 (19 154) TSEK
 • EBITDA uppgick till -4 036 (6 404) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 288 (5 592) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 791 (54) TSEK

Summering januari - juni*

 • Nettoomsättning uppgick till 30 268 (25 208) TSEK
 • EBITDA uppgick till -9 156 (7 573) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 201 (6 031) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 177 (-290) TSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • LifeClean Desinfektion erhåller CE-märkning utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD).
 • Vid årsstämma den 14 april förändrades styrelsens sammansättning. Vidare godkändes förslag om nyemission av aktier som en del av köpeskillingen för samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.
 • LifeClean erhåller patent i Kina.
 • LifeClean erhåller patent i Kanada.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • LifeClean International byter VD.
 • Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i LifeCleans styrelse.

Påverkan Covid-19

 • Pandemirestriktioner och lockdowns har under perioden inskränkt tillgängligheten till befintliga och potentiella kunder utanför Sverige för koncernens grossister och återförsäljare.

Finansiell översikt

  April - Juni Januari - Juni Helår
2021 2020* 2021 2020* 2020*
Nettoomsättning, TSEK 18 314 19 154 30 268 25 208 31 788
EBITDA,TSEK -4 036 6 404 -9 156 7 573 395
EBITDA, % -22% 33% -30% 30% 1%
Rörelseresultat,TSEK -6 288 5 592 -13 201 6 031 -2 926
Nettoresultat per aktie, SEK -0,15 0,74 -0,32 0,79 -0,08
Periodens kassaflöde, TSEK -6 168 16 153 -29 451 14 872 40 002
Likvida medel TSEK 13 125 17 318 13 125 17 318 42 448
Soliditet % 61% 77% 61% 77% 85%
Nettoskuld TSEK 3 081 -12 111 3 081 -12 111 -37 999

 

* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Kommentar från VD

Som ny tillförordnad VD för LifeClean koncernen har jag fått i uppdrag av styrelsen att förstärka uppbyggnaden av bolagets organisation med fokus på försäljning och kostnadskontroll.

Bolaget har under andra kvartalet fortsatt hålla en hög takt. LifeClean erhöll CE-märkning enligt MDD för sjukvården i hela EU, stärkte patentpositionen samt visade enastående resultat för LifeClean Desinfektion i oberoende tester.

Vi fortsätter nu arbetet med att förstärka bolagets affärsorganisation med en tydlig säljorientering. Många kostnadsintensiva tester och utvecklingsprojekt ligger nu bakom oss och vi har goda möjligheter att kapitalisera på dessa investeringar. Den omfattande testning som bolaget genomfört hittills har skapat förutsättningar för ett bredare sortiment inom desinfektion samt möjliggör att vi kan sälja inom nya kategorier. Vi fortsätter att utveckla våra egna säljkanaler på den nordiska marknaden där vi lägger stort fokus på att få ut hela koncernens produktsortiment. Samtidigt håller vi på att utveckla våra globala distributionsavtal och tillvarata tillväxtmöjligheter på nya marknader.

Integrationen av Kempartner och Ocean, som förvärvades tidigare i år, skapar synergier inom flera områden - produkter, säljkanaler, kompetens, produktion, produktutveckling och produktgodkännanden. Vi har nu en större produktportfölj som kan rullas ut till befintliga och nya kundkategorier via samtliga av koncernens sälj- och distributionskanaler, både i Norden och globalt. Vi ser tydligt att det lägger grund för kostnadsbesparingar och effektivisering inom flera områden.

Flera regulatoriska processer har redan slutförts framgångsrikt. Genom CE-märkningen utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD) kan vi nu göra landspecifika registreringar. MDD-certifieringen är också viktig eftersom den underlättar processen för marknadsgodkännande i en rad länder utanför EU. Vår desinfektionslösning har beviljats patent i både Kina och Kanada, vilket gör att vi nu har en komplett patentportfölj på plats och ett mycket starkt immateriellt skydd för vår teknologi på samtliga viktiga marknader. Patent finns nu registrerat i sammanlagt 27 länder. Under kvartalet ISO-certifierades vårt kvalitetssystem (QMS) enligt ISO 13485, vilket var en del av processen för CE-märkning. Ett validerat QMS-system är även en förutsättning för vår planerade marknadsansökan till den amerikanska miljöskyddsmyndigheten, Environmental Protection Agency (EPA).

Under kvartalet har LifeClean Desinfektion i flera oberoende tester visat sig mer skonsam för människor och djur än vi tidigare visste och dessutom snabbare och mer effektiv än tidigare känt. LifeClean Desinfektion har genomgått toxikologitester utifrån strikt internationell standard som dels klassificerar produkten som icke-irriterande för ögon och dels bland annat visar att produkten inte orsakar hudirritation och inte är cancerframkallande. Motsvarande high-level produkter från våra konkurrenter är nästan uteslutande toxiska och testresultaten gör att vi stärker vår marknadsposition avsevärt.

Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla LifeClean till en världsledande innovatör av desinfektionslösningar och rengöringsmedel med ett grönare koncept.

Uddevalla den 16 augusti 2021,

Fredrik Löf,
tf VD LifeClean International,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

2022-11-25

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolagets norska distributör Partnermed AS har mottagit en första order från Hofseth International AS.

2022-11-18
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget beviljas ett grönt lån om 10 MSEK från Almi Företagspartner Väst ("Långivaren").

2022-11-15

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en första order av sitt nya produktsortiment för PFAS-borttagning. Beställare är Södertörns brandförsvarsförbund och ordern avser sanering av tio brandfordon. 

2022-11-10
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utvecklat en effektiv metod för borttagning av PFAS-ämnen ("PFAS") från brandskumstankar. PFAS är miljö- och hälsoskadliga ämnen som tidigare använts i stor skala som ingrediens i b.la. brandskum. Utfasningen av PFAS är pågående och global vilket öppnar upp en betydande marknadspotential för Bolaget. Framgångsrika kundtester av LifeCleans metod har redan genomförts.

2022-11-10
Regulatory

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has developed an effective method for removing PFAS substances ("PFAS") from fire-fighting foam tanks. PFAS are environmentally and health-damaging substances previously used on a large scale as an ingredient in, e.g., fire-fighting foams. The phase-out of PFAS is ongoing and global, which opens up a significant market potential for the Company. Successful customer tests of LifeClean's method have already been conducted.

2022-11-03
Regulatorisk

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 876 (11 444) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 145 % till 1 489 (608) TSEK. Omsättningsminskningen på 2,6 MSEK härrör från Kempartner & Ocean.
 • Justerat EBITDA uppgick till -3 923 (-6 094) TSEK. Trots minskade totala intäkter och ökade inköpskostnader förbättrades justerat EBITDA med 2 171 TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av det kostnadsbesparingsprogram som initierades under 2021.
 • EBITDA uppgick till -4 987 (-6 094) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 038 (-8 366) TSEK. Under perioden har det gjorts extra nedskrivningar av anläggningstillgångar till ett belopp om 796 (0) TSEK. Justeringen har ingen kassaflödespåverkande effekt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 759 (-5 557) TSEK. 

Första nio månaderna 1 januari - 30 september*

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 767 (41 942) TSEK vilket motsvarar en minskning på 5,2 MSEK. Ca 2,9 MSEK beror på att Kempartner & Ocean kom in i koncernen först i februari 2021. Konjunkturläget har efter sommaren påverkat framför allt Kempartner där kunder senarelagt sina ordrar.
 • Justerat EBITDA uppgick till -13 227 (-15 250) TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2021 och vars effekt fått fullt genomslag efter sommaren och därför syns tydligare i det tredje kvartalet.
 • EBITDA uppgick till -16 124 (-15 250) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 672 (-21 568) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 906 (-18 745) TSEK.
2022-11-02

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget undertecknat ett distributionsavtal med Victorsson Poultry AB ("VPAB") angående desinficering av slaktkycklinganläggningar.

2022-11-02

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has signed a distribution agreement with Victorsson Poultry AB ("VPAB") regarding disinfection of broiler chicken facilities.

2022-10-13
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget undertecknat en avsiktsförklaring med HEFT AB (HEFT) angående industriell desinficering och luktborttagning där Bolaget tillhandahåller luktborttagande desinfektion och HEFT står för den teknologiska lösningen och processen.

2022-10-10
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse utsett David Johansson till Interim VD för bolaget med start 10 oktober 2022.

2022-10-05
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget upptar ett lån om 9 MSEK ("Lånet") från Nico International AS ("Långivaren").

2022-09-14
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit VAH-certifiering vilket möjliggör försäljning av bolagets CE-desinfektion till den tyska sjuk- och hälsovården. Därtill utgör VAH-certifiering en värdefull kvalitetsmärkning med stor betydelse för bolagets kommersialisering inom flera andra marknadssegment på den tyska marknaden.

1
2
...
9
>>