Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2021

Summering april - juni*

 • Nettoomsättning uppgick till 18 314 (19 154) TSEK
 • EBITDA uppgick till -4 036 (6 404) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 288 (5 592) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 791 (54) TSEK

Summering januari - juni*

 • Nettoomsättning uppgick till 30 268 (25 208) TSEK
 • EBITDA uppgick till -9 156 (7 573) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 201 (6 031) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 177 (-290) TSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • LifeClean Desinfektion erhåller CE-märkning utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD).
 • Vid årsstämma den 14 april förändrades styrelsens sammansättning. Vidare godkändes förslag om nyemission av aktier som en del av köpeskillingen för samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.
 • LifeClean erhåller patent i Kina.
 • LifeClean erhåller patent i Kanada.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • LifeClean International byter VD.
 • Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i LifeCleans styrelse.

Påverkan Covid-19

 • Pandemirestriktioner och lockdowns har under perioden inskränkt tillgängligheten till befintliga och potentiella kunder utanför Sverige för koncernens grossister och återförsäljare.

Finansiell översikt

  April - Juni Januari - Juni Helår
2021 2020* 2021 2020* 2020*
Nettoomsättning, TSEK 18 314 19 154 30 268 25 208 31 788
EBITDA,TSEK -4 036 6 404 -9 156 7 573 395
EBITDA, % -22% 33% -30% 30% 1%
Rörelseresultat,TSEK -6 288 5 592 -13 201 6 031 -2 926
Nettoresultat per aktie, SEK -0,15 0,74 -0,32 0,79 -0,08
Periodens kassaflöde, TSEK -6 168 16 153 -29 451 14 872 40 002
Likvida medel TSEK 13 125 17 318 13 125 17 318 42 448
Soliditet % 61% 77% 61% 77% 85%
Nettoskuld TSEK 3 081 -12 111 3 081 -12 111 -37 999

 

* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Kommentar från VD

Som ny tillförordnad VD för LifeClean koncernen har jag fått i uppdrag av styrelsen att förstärka uppbyggnaden av bolagets organisation med fokus på försäljning och kostnadskontroll.

Bolaget har under andra kvartalet fortsatt hålla en hög takt. LifeClean erhöll CE-märkning enligt MDD för sjukvården i hela EU, stärkte patentpositionen samt visade enastående resultat för LifeClean Desinfektion i oberoende tester.

Vi fortsätter nu arbetet med att förstärka bolagets affärsorganisation med en tydlig säljorientering. Många kostnadsintensiva tester och utvecklingsprojekt ligger nu bakom oss och vi har goda möjligheter att kapitalisera på dessa investeringar. Den omfattande testning som bolaget genomfört hittills har skapat förutsättningar för ett bredare sortiment inom desinfektion samt möjliggör att vi kan sälja inom nya kategorier. Vi fortsätter att utveckla våra egna säljkanaler på den nordiska marknaden där vi lägger stort fokus på att få ut hela koncernens produktsortiment. Samtidigt håller vi på att utveckla våra globala distributionsavtal och tillvarata tillväxtmöjligheter på nya marknader.

Integrationen av Kempartner och Ocean, som förvärvades tidigare i år, skapar synergier inom flera områden - produkter, säljkanaler, kompetens, produktion, produktutveckling och produktgodkännanden. Vi har nu en större produktportfölj som kan rullas ut till befintliga och nya kundkategorier via samtliga av koncernens sälj- och distributionskanaler, både i Norden och globalt. Vi ser tydligt att det lägger grund för kostnadsbesparingar och effektivisering inom flera områden.

Flera regulatoriska processer har redan slutförts framgångsrikt. Genom CE-märkningen utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD) kan vi nu göra landspecifika registreringar. MDD-certifieringen är också viktig eftersom den underlättar processen för marknadsgodkännande i en rad länder utanför EU. Vår desinfektionslösning har beviljats patent i både Kina och Kanada, vilket gör att vi nu har en komplett patentportfölj på plats och ett mycket starkt immateriellt skydd för vår teknologi på samtliga viktiga marknader. Patent finns nu registrerat i sammanlagt 27 länder. Under kvartalet ISO-certifierades vårt kvalitetssystem (QMS) enligt ISO 13485, vilket var en del av processen för CE-märkning. Ett validerat QMS-system är även en förutsättning för vår planerade marknadsansökan till den amerikanska miljöskyddsmyndigheten, Environmental Protection Agency (EPA).

Under kvartalet har LifeClean Desinfektion i flera oberoende tester visat sig mer skonsam för människor och djur än vi tidigare visste och dessutom snabbare och mer effektiv än tidigare känt. LifeClean Desinfektion har genomgått toxikologitester utifrån strikt internationell standard som dels klassificerar produkten som icke-irriterande för ögon och dels bland annat visar att produkten inte orsakar hudirritation och inte är cancerframkallande. Motsvarande high-level produkter från våra konkurrenter är nästan uteslutande toxiska och testresultaten gör att vi stärker vår marknadsposition avsevärt.

Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla LifeClean till en världsledande innovatör av desinfektionslösningar och rengöringsmedel med ett grönare koncept.

Uddevalla den 16 augusti 2021,

Fredrik Löf,
tf VD LifeClean International,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

2022-06-20

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett distributionsavtal med Magnusson & Freij - en stark regional aktör inom städ och lokalvård i både privat och offentlig sektor.

2022-06-15

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat distributionsavtal med B2B-grossisten Tingstad. Genom Tingstads breda kundbas inom flera marknadssegment, starka ställning inom E-handel och omfattande närvaro i Sverige, Norge och Finland stärker avtalet LifeCleans närvaro inom fokusmarknaden HoReCa/Facility Management. Avtalet har redan nu resulterat i en ny kund - servicetjänstbolaget Dannebacken service AB.

2022-06-09
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att Almi har beslutat att stödja bolaget med tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK.

2022-06-02
Regulatorisk

Årsstämma med aktieägarna i Lifeclean International AB (publ) har hållits den 2 juni 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De huvudsakliga beslut som fattades vid stämman framgår nedan.

2022-05-30
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget utsett Anders Lundström till ny CFO. Han kommer närmast från en roll som CFO för Goodbye Kansas Group AB (publ) och har tidigare framför allt arbetat inom Kinneviksfären. Lundström tillträder sin nya tjänst efter sommaren.

2022-05-11
Regulatorisk

LifeClean International AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://lifeclean.se/investor-relations/ och kan laddas ned här https://lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.  

2022-05-05
Regulatorisk

Summering januari - mars*

 • Nettoomsättning uppgick till 13 042 (11 618) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 234 (-5 120) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 476 (-6 913) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 135 (-9 453) TSEK
2022-05-02
Regulatorisk

Aktieägarna i Lifeclean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Lifeclean" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2022.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

2022-04-13

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget inom kort lanserar sin nya produktlinje LifeClean Hygiene - alkoholfri desinfektion med rengörande effekt avsedd och anpassad för professionell städning och konsumenter. LifeClean Hygiene är i skrivande stund i produktionsfasen och kommer att lanseras i slutet på april.

2022-04-13

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att Louise Hansson utsetts till tf CFO och att en rekryteringsprocess för ordinarie CFO har inletts.

1
2
...
7
>>