Pressmeddelanden

Delårsrapport Q3 2022

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 876 (11 444) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 145 % till 1 489 (608) TSEK. Omsättningsminskningen på 2,6 MSEK härrör från Kempartner & Ocean.
 • Justerat EBITDA uppgick till -3 923 (-6 094) TSEK. Trots minskade totala intäkter och ökade inköpskostnader förbättrades justerat EBITDA med 2 171 TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av det kostnadsbesparingsprogram som initierades under 2021.
 • EBITDA uppgick till -4 987 (-6 094) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 038 (-8 366) TSEK. Under perioden har det gjorts extra nedskrivningar av anläggningstillgångar till ett belopp om 796 (0) TSEK. Justeringen har ingen kassaflödespåverkande effekt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 759 (-5 557) TSEK. 

Första nio månaderna 1 januari - 30 september*

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 767 (41 942) TSEK vilket motsvarar en minskning på 5,2 MSEK. Ca 2,9 MSEK beror på att Kempartner & Ocean kom in i koncernen först i februari 2021. Konjunkturläget har efter sommaren påverkat framför allt Kempartner där kunder senarelagt sina ordrar.
 • Justerat EBITDA uppgick till -13 227 (-15 250) TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2021 och vars effekt fått fullt genomslag efter sommaren och därför syns tydligare i det tredje kvartalet.
 • EBITDA uppgick till -16 124 (-15 250) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 672 (-21 568) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 906 (-18 745) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Affärsområdet Food & Primary Industry fortsätter att flytta fram positionerna inom den norska kycklinguppfödningsindustrin där bolaget numera levererar till ca 120 anläggningar. Uppföljningsrapporter har visat att LifeCleans patenterade desinficeringsmedel kan minska dödligheten inom kycklingindustrin med över 40 % och leda till jämnare slaktvikt samt ökad lönsamhet inom kycklingindustrin.
 • Ordrar mottagna från NUPCO, Saudiarabiens centraliserade organ för offentlig upphandling. LifeClean påbörjar därmed utrullningen av produkter till saudiarabiska sjukhus.
 • Distributionsavtal signerade med Lyreco, en av världens största distributörer av produkter och tjänster för arbetsplatser, samt med Medea AB, en snabbväxande svensk distributör inom offentlig sektor.
 • VAH-certifiering öppnar upp den tyska marknaden för försäljning av bolagets CE-desinfektion. Den tyska sjuk- och hälsovården bedöms av bolaget vara ett av Europas största desinfektionssegment.
 • Styrelseledamot Joachim Frykberg avgår ur styrelsen på egen begäran då styrelseuppdraget fordrar ett större tidsengagemang än vad han har möjlighet till för närvarande. Frykberg övergår istället till Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande. 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Distributionsavtal med Victorsson Poultry angående desinficering inom slaktkycklinganläggningar samt ägg- och grisproduktion.
 • Affärsområdet Industrial påbörjar samarbete med HEFT AB för industriell desinfektion och luktborttagning inom frakt- och logistikindustrin.
 • David Johansson utses till Interim VD. Johansson kommer närmast från egen konsultverksamhet och har gedigen erfarenhet av B2B kontraktsförhandling från bolag som Millicom, Volvo Aero och SonyEricsson.
 • I oktober har moderbolaget tagit upp ett kortfristigt lån om 9 MSEK från Nico International AS, en befintlig aktieägare. Lånet är upptaget till marknadsmässiga villkor.
   

Finansiell översikt

 

Juli-september

Januari-september

Helår

2022

2021

2022

2021*

2021*

Nettoomsättning, TSEK

8 876

11 444

36 767

41 942

53 361

Justerat EBITDA, TSEK

-3 923

-6 094

-13 227

-15 250

-23 434

EBITDA, TSEK

-4 987

-6 094

-16 124

-15 250

-23 434

Antal anställda

32

32

32

32

34

Balansomslutning, TSEK

67 337

98 028

67 337

98 028

82 587

Rörelseresultat, TSEK

-8 038

-8 366

-23 672

-21 568

-32 137

Periodens kassaflöde, TSEK

-4 431

2 710

-5 234

-26 613

-33 625

Likvida medel, TSEK

3 619

15 835

3 619

15 835

8 853

Soliditet, %

38 %

62 %

38 %

62 %

60 %

Nettoskuld, TSEK

22 907

3 847

22 907

3 847

9 686

Nettoresultat per aktie

-0,19

-0,19

-0,56

-0,50

-0,76

Antal aktier per balansdag

43 332 635

43 332 635

43 332 635

43 332 635

43 332 635

Vägt genomsnitts antal utestående aktier

43 332 635

42 281 113

43 332 635

41 520 791

41 973 752


* Koncernen uppstod 1 februari 2021, vilket påverkar jämförelsesiffrorna för perioden januari - september.

Kommentar från VD

Detta blir min första delårsrapport efter knappt fyra veckor på jobbet. Jag är glad och stolt att styrelsen gett mig förtroendet och ser mycket positivt på framtiden. Vi har en unik lösning och är bara i början av resan.

Jag är glad att kunna rapportera ett kvartal med 2,2 MSEK i förbättrad justerad EBITDA jämfört med föregående år. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten har samtidigt halverats för samma period. Det omfattande kostnadsbesparingsprogram som framgångsrikt lanserades av min företrädare Fredrik Löf och slutfördes under 2022 har burit frukt. Det råder ett tuffare klimat inom finansiering men tack vare våra besparingsåtgärder och stora tillväxtpotential har vi säkrat finansiering på 9 MSEK vilket möjliggör investeringar i vår internationella tillväxt.

Vi är mitt i en process att gå från ett forsknings- och utvecklingsbolag till att bli ett marknads- och försäljningsinriktat bolag med färdiga Go-2-Market produkter. LifeCleans patenterade kemi togs initialt fram som en lösning för sjukvården att motarbeta sjukhussjukan. Under resans gång har vi upptäckt, och upptäcker fortfarande, nya användningsområden med stor försäljningspotential där LifeClean kan rädda liv med mer miljöanpassade lösningar.

Vår personalstyrka är begränsad och för att fokusera på de områden med mest potential har vi segmenterat våra kundgrupper i fyra kategorier: Healthcare, Food & Primary Industry, HoReCa & Retail och Industrial.

Under det andra halvåret ser vi mycket positiva tecken inom segmentet Food & Primary Industry där vi fortsatt växer inom kycklingindustrin i Norge. Healthcare har expanderat in i Saudiarabien där det centrala statliga inköpsorganet placerat en första order ämnad för leverans till saudiska sjukhus. Inom affärsområdet Industrial bearbetar vi tillsammans med vår samarbetspartner HEFT AB frakt- och logistikindustrin där vi ser mycket stora möjligheter inom luktborttagning. Inom HoReCa & Retail har vi undertecknat viktiga distributionsavtal med våra samarbetspartners Lyreco och Medea.

Jag ser fram emot en spännande höst då vi kommer jobba på för att lyfta bolaget till nästa nivå.

Uddevalla den 3 november 2022,

David Johansson
Interim VD LifeClean International AB

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 08:00 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: david.johansson@lifeclean.se
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

Filer för nedladdning
2023-03-15
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida.

2023-02-16
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 412 (11 420) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 54 % till 2 136 (1 388) TSEK. Den totala omsättningsminskningen på 1 MSEK härrör från våra dotterbolag Kempartner & Ocean.
 • Justerat EBITDA uppgick till -7 136 (-8 183) TSEK.
 • EBITDA uppgick till -9 197 (-8 183) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 405 (-10 568) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 050 (-5 604) TSEK.
2023-02-14

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Trust Reel LLC blir återförsäljare av Bolagets produkter i UAE med fokus på desinfektion inom djurhållning och matproduktion.

2023-01-30
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

2023-01-29
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

2023-01-18

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lämnat in en svensk patentansökan för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen till PRV (Patent och registreringsverket).

2023-01-16

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Lindberg & Son AB blir återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg & Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.

2023-01-13

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.  

2023-01-10
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.

1
2
...
10
>>