Pressmeddelanden

Delårsrapport Q3 2021

Summering juli - september*

 • Nettoomsättning uppgick till 11 444 (3 227) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 095 (-1 331) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 367 (-2 202) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 559 (-2 776) TSEK

Summering januari - september*

 • Nettoomsättning uppgick till 41 942 (28 435) TSEK
 • EBITDA uppgick till -15 250 (6 242) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -21 568 (3 828) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 746 (-3 067) TSEK
   

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • LifeClean Desinfektion upphandlad till samtliga norska sjukhus.
 • LifeClean International genomförde en riktad nyemission om cirka 10 MSEK.
 • LifeClean International byter VD. Fredrik Löf utnämnd till tillförordnad VD.
 • Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i LifeClean International.
   

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Utökat samarbete med PartnerMed A/S stärker LifeCleans organisation och närvaro gentemot den svenska sjukvården.
   

Påverkan Covid-19

 • Ökade materialkostnader för hela koncernen. Fortsatt hård priskonkurrens inom desinfektion. Från september har koncernens grossister och återförsäljare återigen kunnat besöka befintliga och potentiella kunder utanför Sverige.
   

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK)

Juli-september

 

Januari-september

 

Helår

 

2021

2020*

2021

2020*

2020*

Nettoomsättning, TSEK

11 444

3 227

41 942

28 435

31 788

EBITDA,TSEK

-6 095

-1 331

-15 250

6 242

395

EBITDA, %

-47%

-41%

-35%

22%

1%

Rörelseresultat, TSEK

-8 367

-2 202

-21 568

3 828

-2 926

Nettoresultat per aktie, SEK

-0,19

-0,06

-0,50

0,09

-0,08

Periodens kassaflöde, TSEK

2 709

29 175

-26 613

44 046

40 002

Likvida medel TSEK

15 834

46 493

15 834

46 493

42 448

Soliditet %

62%

88%

62%

88%

85%

Nettoskuld TSEK

-600

-41 674

-600

-41 674

-37 999


* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.
 

Kommentar från VD

Vi har avslutat ett mycket intensivt kvartal då vi har haft fullt fokus på att bygga upp vår nordiska och internationella säljorganisation samtidigt som vi har gjort en total översyn av verksamhetens kostnadsstruktur.

Vårt kostnadsfokus har gett resultat och de besparingsprogram som vi påbörjat har redan visat effekt motsvarande besparingar om ca 25% av totala kostnadsmassan.

Utöver detta har vi även minskade kostnader i produktion där synergieffekter av de förvärvade bolagen varit en förutsättning för detta. Bland annat har vi numera gemensam produktionschef och gemensamma inköp för våra två produktionsanläggningar vilket skapar ytterligare positiva effekter. Nästa steg i denna process är gemensam logistik som skall samordnas framöver.

Ett nytt affärssystem har implementerats i hela koncernen, vilket skapar bättre synergier och organisatoriska fördelar samt bättre översyn av inköp och leverantörskontakter.

En viktig del i vår satsning av att bygga ut vår säljverksamhet är att vår nya internationella säljorganisation nu är i gång med Frank Schmit i spetsen som internationell säljchef för LifeClean. Han har tidigare bland annat varit verksam som Country Manager för Procter & Gamble och Marketing Director för Tele2 Benelux. Frank har redan startat arbetet mot våra internationella partners med god framgång. Till sin hjälp har han från och med oktober ytterligare två medarbetare.

Vår nordiska säljorganisation förstärks från januari 2022 med en ny säljchef som kommer närmast från en av de största aktörerna inom desinfektionsområdet och vi har redan utökat med nya säljresurser som aktiveras under det fjärde kvartalet.

Affärsområdet Healthcare har i Sverige stärkts genom partneravtal med PartnerMed som kommer att vara behjälpliga med att bearbeta och upphandla alla svenska sjukhus. PartnerMed är sedan tidigare ansvariga för att LifeClean numera är upphandlad leverantör till samtliga norska sjukhus. Vårt ramavtal med NHS i Storbritannien har precis kommit igång där en initial bearbetning av testsjukhus har påbörjats. Bolagets brittiska dotterbolag har omorganiserats till att nu helt fokusera på försäljning.

Agriculture och Aquaculture är två strategiskt viktiga områden för LifeClean. Vi testar för närvarande vår produkt i flertalet olika verksamheter i Norden och andra länder på bland annat kycklingfarmar och i projekt för att få bukt med laxlöss inom fiskeindustrin.

Vi har identifierat flertalet nya marknader och prioriterar även konsumentmarknaden och facillity management som viktiga områden för vår fortsatta säljexpansion. I det här arbetet har vi tagit fram en ny serie produkter för dessa marknader som kommer att lanseras under det första kvartalet 2022.

LifeCleans produkt är unik i sin effektivitet, miljövänlighet samt enkla hantering. Detta gör att den kan tillämpas för att lösa flera svåra problem i många delar av världen. Bland annat håller vi på med flera projekt för industriell avdödning av bakterier och biofilm samt luktborttagning. Beroende på hur dessa projekt faller ut så kan detta bli ett stort och viktigt affärsområde för bolaget framöver.

Vi har öppnat upp flertalet nya länder som Tjeckien, Lettland och Island och arbetet att sätta i gång partnersamarbeten på dessa marknader har initierats. Vi har även arbetat intensivt för att få VAH-godkännande för Tyskland, något som vi förväntar oss ha rott i hamn till slutet av året. Ett sådant godkännande krävs för att öppna upp den tyska marknaden både mot Healthcare och på konsumentsidan. Våra partners står redo att sätta i gång försäljningen så snart godkännandet är klart. Vi har även intensifierat vårt arbete med att lämna in ansökan för godkännande på den amerikanska marknaden. Preliminärt tror vi att vi kan påbörja bearbetningen för att komma in på USA-marknaden redan under våren 2022. 

Vi har även under oktober fått slutresultatet av en utvärderingsrapport från Philip G. Bowler - internationellt erkänd ledande vetenskapsexpert inom infektion och infektionsbekämpning - "Infection, infection control, and disinfectants in a challenging infection era" som publiceras i International Journal of Infection Control. Rapporten var uteslutande till fördel för Lifecleans produkt som framtidens desinfektionsprodukt inom sjukvården. Läs rapporten här: www.lifeclean.se/media/207691/infectioncontrol.pdf.   

Slutligen så har vi påbörjat en jämförelse av miljöpåverkan och koldioxid, CO2, utsläpp från alkoholbaserade desinfektionsmedel i jämförelse med den typ av vattenbaserade desinfektionsprodukt som LifeClean har patenterad. Vi ser redan nu att vattenbaserade desinfektionsmedel som LifeClean har en betydande fördel ur miljösynpunkt och CO2 utsläpp i produktens livscykel.

Uddevalla den 4 november 2021,

Fredrik Löf,

tf VD LifeClean International AB,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

2021-12-14
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) meddelar idag byte av styrelseordförande med anledning av att nuvarande styrelseordförande Stefan Kramer aviserat sin avgång pga. hälsoskäl. Styrelseledamot Ragnar Krefting har utsetts till ny styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma 2022.

2021-11-04
Regulatorisk

Summering juli - september*

 • Nettoomsättning uppgick till 11 444 (3 227) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 095 (-1 331) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 367 (-2 202) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 559 (-2 776) TSEK
2021-10-13

LifeClean International AB (publ) meddelar utökat samarbete med PartnerMed A/S som stärker LifeCleans organisation och närvaro gentemot den svenska sjukvården.

2021-09-16

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets norska partner PartnerMed AS, efter en offentlig nationell upphandling, tecknat ett ramavtal med Sykehusinnkjøp HF som leverantör av LifeClean till samtliga norska sjukhus. Avtalet löper i två år med möjlig förlängning om upp till två år och berör produktkategorin high-level ytdesinfektion.

2021-09-09
Regulatorisk

Styrelsen för LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 april 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 577 283 aktier till ett urval av befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 6,34 SEK per aktie.

2021-09-09
Regulatorisk

Styrelsen för LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission av aktier riktad till kvalificerade investerare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 april 2021, om cirka 10 MSEK. Syftet med den riktade nyemissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital inför den fortsatta satsningen på försäljning, aktivering av viktiga distributionsavtal samt regulatoriska marknadsgodkännanden.

2021-08-16
Regulatorisk
2021-08-02
Regulatorisk

LifeClean Internationals (publ) styrelse har utnämnt Fredrik Löf till tillförordnad VD i bolaget från och med idag 2 augusti 2021. Fredrik Löf är VD för LifeCleans dotterbolag Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB, vilka LifeClean förvärvade tidigare i år. Styrelseledamoten Petra Sas blir arbetande styrelseledamot i LifeClean. Thomas Lööw lämnar posten som VD för LifeClean International med omedelbar verkan.

2021-08-02
Regulatorisk

LifeClean International (publ) meddelar idag att Barbro Fridén på egen begäran avgår som styrelseledamot i LifeCleans styrelse.

2021-07-07

LifeClean International AB (publ) meddelar idag förlängd bakteriedödande hållbarhetstid för produkten LifeClean Desinfektion. Detta efter att produkten har validerats i tredjepartstester och visat sig mer effektiv än tidigare känt. Den bakteriedödande hållbarhetstiden förlängs därmed från 12 till 18 månader och innebär att LifeClean Desinfektion nu har en virusdödande och bakteriedödande hållbarhetstid på 18 månader.

1
2
3