Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké Q4 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 412 (11 420) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 54 % till 2 136 (1 388) TSEK. Den totala omsättningsminskningen på 1 MSEK härrör från våra dotterbolag Kempartner & Ocean.
 • Justerat EBITDA uppgick till -7 136 (-8 183) TSEK.
 • EBITDA uppgick till -9 197 (-8 183) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 405 (-10 568) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 050 (-5 604) TSEK.

Helåret 1 januari - 31 december*

 • Nettoomsättningen uppgick till 47 179 (53 361) TSEK vilket motsvarar en minskning på 6,2 MSEK. Konjunkturläget har efter sommaren påverkat framförallt Kempartner där kunder senarelagt sina ordrar.
 • Justerat EBITDA uppgick till -20 363 (-23 434) TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av kostnadsbesparingsprogrammet som implementerades under 2022 och vars effekt fått fullt genomslag efter sommaren och därför syns tydligare i det fjärde kvartalet.
 • EBITDA uppgick till -25 321 (-23 434) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -35 077 (-32 137) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 956 (-21 794) TSEK.
   

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober har moderbolaget tagit upp ett kortfristigt lån om 9 MSEK från Nico International AS, en av våra befintliga aktieägare. Lånet är upptaget till marknadsmässiga villkor.
 • David Johansson utses till Interim VD. David kommer närmast från egen konsultverksamhet och har gedigen erfarenhet av B2B kontraktsförhandling från bolag som Millicom, Volvo Aero och SonyEricsson.
 • Avsiktsförklaring tecknad med HEFT AB angående industriell desinfektion och luktborttagning inom frakt- och logistikindustrin.
 • Distributionsavtal undertecknat med Victorsson Poultry angående desinficering av slaktkycklinganläggningar. Bolaget mottog även order från Victorsson Poultry angående sanering av grisstall samt desinfektion inom äggproduktion.
 • Bolaget meddelade att vi utvecklat en revolutionerande metod för PFAS-borttagning.
 • Södertörns brandförsvarsförbund lägger order för PFAS-borttagning.
 • Almi AB beviljar ytterligare 10 MSEK i lån utöver de 6 MSEK som redan lånats ut till LifeClean. Lånet kommer användas till att stödja bolagets fortsatta internationella expansion.
 • Hofseth International AS, verksamma inom laxodling lägger en första order genom vår norska distributör PartnerMed AS.
   

Väsentliga händelser efter perioden

 • ST1 raffinaderi lägger order avseende PFAS-sanering av brandskumstankar.
 • LifeClean meddelade att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.
 • Lindberg & Son blir återförsäljare för PFAS borttagning.
 • LifeClean ansöker om patent för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen.
 • Bolaget genomför en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK. Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till 27 MSEK.
 • Ny återförsäljare för djurhållning och matproduktion i UAE.
   

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK) Oktober - december Helår
2022 2021 2022 2021*
Nettoomsättning, TSEK 10 412 11 420 47 179 53 361
Justerat EBITDA, TSEK -7 136 -8 183 -20 363 -23 434
EBITDA,TSEK -9 197 -8 183 -25 321 -23 434
Antal anställda 27 34 27 34
Balansomslutning, TSEK 76 372 82 587 76 372 82 587
Rörelseresultat,TSEK -11 405 -10 568 -35 077 -32 137
Periodens kassaflöde, TSEK 7 989 -6 982 2 755 -33 625
Likvida medel, TSEK 11 608 8 853 11 608 8 853
Soliditet, % 18% 60% 18% 60%
Nettoskuld, TSEK 29 771 9 686 29 771 9 686
Nettoresultat per aktie -0,27 -0,25 -0,83 -0,76
Antal aktier per balansdag 43 332 635 43 332 635 43 332 635 43 332 635
Vägt genomsnitts antal utestående aktier 43 332 635 43 332 635 43 332 635 41 973 752

* Koncernen uppstod 1 februari 2021, vilket påverkar jämförelsesiffrorna för perioden januari - december.


Kommentar från VD

I kvartalet ökade LifeCleans patenterade klordioxidprodukter omsättningen med 54 % medan den totala omsättningsminskningen på 1 MSEK härrör från våra dotterbolag Kempartner & OCEAN. Omsättningsökningen för LifeClean kommer främst från PFAS-sanering som lanserades i slutet på kvartalet.

I november presenterade vi en revolutionerande metod för PFAS-borttagning. En genombrottsorder kom kort därefter från Södertörns Brandförsvarsförbund som följdes upp av en order från oljebolaget ST1 i januari 2023. PFAS är en miljöfarlig och cancerogen kemi bestående av tusentals varianter som numera förbjudits eller kraftigt begränsats inom de flesta områden men som tidigare har använts inom, bl.a. brandskum. Den omedelbara efterfrågan på PFAS-sanering finns i Sverige och Europa samt USA och Australien där lagstiftningen är i framkant men problemet är enormt och globalt. LifeClean ansökte om patent för metoden i början av januari. Vi jobbar med försäljning samtidigt som vi vidareutvecklar saneringsprocessen och avfallshantering tillsammans med partners.

Under mitt andra kvartal som VD har jag befäst en stark övertygelse om produkten LifeCleans unika och överlägsna egenskaper genom de många samtal jag haft med experter och kunder. LifeCleans patenterade produkt innehåller stabiliserad klordioxid med förbättrade egenskaper som gör den enormt effektiv för desinficering och nu även PFAS borttagning. Gasen klordioxid är välkänt effektiv med många bra egenskaper som har förstärkts genom LifeCleans formulering som gör den praktiskt användbar, bl.a. genom att den kan förvaras i en hållbar ready-to-use förpackning, samt mer effektiv genom en vätnings- och inträngande effekt som b.la. lösgör material från ytor och gör det mer känsligt för klordioxidens verkan.

Eftersom det finns så många applikationsområden för LifeCleans grundkemi tittar vi på att licensiera till specialistföretag inom olika användningsområden som kan paketera och registrera produkten mot en viss tillämpning. Större globala aktörer har även kontaktat oss för möjligheten att kunna sälja LifeClean exklusivt i vissa geografiska marknader. Dessa möjligheter är under utvärdering och måste ställas mot potentialen att bearbeta dessa marknader på egen hand.

Vårt dotterbolag Kempartner AB säljer private label kemi till svenska butikskedjor och varumärken. Produktmixen på Kempartner har gjort att vi drabbats hårt under året, vår storsäljare kaustiksoda har haft kraftiga råvaruprisökningar kopplat till energipriser. Under fjärde kvartalet såg vi en stabilisering av priserna samtidigt som våra prishöjningar mot kund på både Kempartner och OCEAN slår igenom under Q4 och Q1. För att bli mer motståndskraftiga ska vi se över produktmixen i Kempartner, som har över 300 recept, för att minska säsongsvariation i omsättning och få upp marginalerna igen.

OCEAN som grundades 1985 är ett varumärke som pionjerade miljövänligare hushållskemi med första klimatneutrala tillverkningen samt miljömärkningarna Bra Miljöval, Svanen och EU Ecolabel. OCEAN har till stor del lutat sig mot en tidigare stabil kund som under året dragit ner på ordar och sortiment pga. den allmänna nedgången i konsumtion. För att hålla oss relevanta och fortsatt vara ledande gör vi en översyn av varumärkets kommunikation och sortiment under första halvåret.

Vi har under kvartalet fått många nya aktieägare och genomförde efter kvartalets slut en riktad emission utan rabatt till professionella investerare inklusive en fond. Det är glädjande att ha säkrat finansieringen i rådande marknad genom en riktiad emission till marknadspris. Det tyder på ett starkt intresse för LifeClean. Det arbete som lagts ner under Q4 och hela 2022 med produktutveckling, regulatoriska godkännanden och flertalet påbörjade säljprocesser ska under 2023 slutföras och resultera i nya kunder och ökad omsättning.

Uddevalla den 16 februari 2023,

David Johansson
Interim VD LifeClean International AB

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: david.johansson@lifeclean.se
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

Filer för nedladdning
2023-03-15
Regulatorisk

LifeClean International AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida.

2023-02-16
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 412 (11 420) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 54 % till 2 136 (1 388) TSEK. Den totala omsättningsminskningen på 1 MSEK härrör från våra dotterbolag Kempartner & Ocean.
 • Justerat EBITDA uppgick till -7 136 (-8 183) TSEK.
 • EBITDA uppgick till -9 197 (-8 183) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 405 (-10 568) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 050 (-5 604) TSEK.
2023-02-14

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Trust Reel LLC blir återförsäljare av Bolagets produkter i UAE med fokus på desinfektion inom djurhållning och matproduktion.

2023-01-30
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

2023-01-29
Regulatorisk

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

2023-01-18

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lämnat in en svensk patentansökan för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen till PRV (Patent och registreringsverket).

2023-01-16

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Lindberg & Son AB blir återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg & Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.

2023-01-13

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.  

2023-01-10
Regulatorisk

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.

1
2
...
10
>>