Bolagsstämmor

Årsstämma 14 april 2021

Lifeclean International höll årsstämma den 14 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Kommuniké från årsstämma

Korrigerad kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Styrelsen i LifeClean International AB:s (publ) fullständiga förslag till beslut om kvittningsemission

Punkt 10 Val av styrelse och revisor

Revisionsberättelse till bolagsstämman

Årsredovisning 2020

Curriculum Vitae: Stefan Kramer

Curriculum Vitae: Petra Sas

One Page Resume: Won-Suck Song