Problemområden

Vår sjukvård är ett föredöme i världen. Ändå drabbas var tionde patient i Sverige av en vårdrelaterad infektion. Och årligen avlider runt femton hundra som en följd av detta. Kostnaderna för vården uppskattas av Socialstyrelsen till fyra miljarder kronor per år – och då räknas inte samhällets övriga kostnader med.

Socialstyrelsen uppskattar vidare att tjugo procent av dödsfallen kan förhindras genom förbättrade hygienrutiner. Detta trots att marknadens ledande medel för ytdesinfektion är bevisat verkningslösa mot till exempel Clostridium difficile, den bakterie som i sammanhanget orsakar flest dödsfall.

På LifeClean vet vi att det går att rädda långt fler än tjugo procent, om vi kombinerar förbättrade hygienrutiner med ett effektivare medel för ytdesinfektion. Därför har vi tillsammans med forskare på laboratoriemedicinska länskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, utvecklat en produktlinje som innehåller ett patenterat medel för ytdesinfektion. Forskarnas upprepade studier visar att det är marknadens första produkt som totalt avdödar just Clostridium difficile. Självfallet avdödas också MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas, Acinetobacter och Norovirus.

Nedan följer en sammanställning av de patogener som kan avdödas med LifeClean.

 

Ankarlänk

Clostridium difficile

Clostridium difficile är en bakterie med förmågan att bilda sporer som kan överleva länge i de flesta miljöer, vilket ökar risken för att smittan sprids till andra. Smittproblematiken förvärras av att sporerna inte dör vid städning med befintliga rengöringsmedel. På så sätt har Clostridium difficile ansamlats på sjukhus över hela världen och medfört allvarliga utbrott. Sporerad Clostridium difficile avdödas med LifeClean vid låg koncentration.

Spacer

pathogen_color_cdr_256 

Ankarlänk

MRSA – en allmänfarlig sjukdom

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är en allmänfarlig sjukdom med anmälningsplikt. Infektioner med MRSA är svårbehandlade, oftast biter endast dyra intravenösa antibiotika. Väl etablerad på en vårdinrättning är patogenen nästintill odödlig. I dag är sjukdomen en del av normalfloran på många sjukhus utanför Norden. Högkoncentrerad MRSA avdödas fullständigt redan vid låg koncentration av LifeClean.

Spacer

pathogen_color_mrsa_256

Ankarlänk

ESBL – gör bakterier särskilt svårbehandlade

Extended-Spectrum Betalaktamases (ESBL) är ett växande antibiotikaresistensproblem. Patienter som bär på bakterier med ESBL-enzym riskerar att få dålig effekt av behandling med många viktiga antibiotika, bland annat penicilliner och cefalosporiner. Exempel på vanliga infektioner där ESBL-bakterier komplicerar förloppet är urinvägsinfektioner samt infektioner som uppstår efter kirurgiska ingrepp eller sepsis. ESBL avdödas fullständigt med LifeClean redan vid låg koncentration.

Spacer

pathogen_color_esbl_256

Ankarlänk

VRE – kan utveckla resistens mot alla kända antibiotika

Särskild möda bör läggas på att hålla Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) borta från intensivvården, där vancomycin är ett mycket viktigt antibiotikum. Enterokocker är en grupp grampositiva, fakultativt anaeroba bakterier som tillhör den normala tarmfloran, men som kan kolonisera till exempel sår, hjärtklaffar och urinkatetrar, framför allt hos personer med nedsatt immunförsvar eller främmande material i kroppen. VRE avdödas fullständigt med LifeClean redan vid låg koncentration.

Spacer

pathogen_color_vre_256

Ankarlänk

Pseudomonas aeruginosa – orsakar opportunistiska infektioner

En allmänt utbredd bakterie som hos fullt friska individer sällan leder till värre åkommor än diarré och ögoninfektioner, men som hos redan nedsatta patienter kan orsaka större skador. Särskilt brännskadepatienter är utsatta, med förhöjd risk för pneumonier och sepsis. Pseudomonas aeruginosa avdödas fullständigt med LifeClean redan vid låg koncentration.

Spacer

pathogen_color_ps_256

Ankarlänk

Acinetobacter baumannii – ny bakterie i Sverige

En gramnegativ bakterie som kan orsaka opportunistiska infektioner, till exempel sepsis, hos individer med redan nedsatt immunförsvar. Den multiresistenta bakteriens första dokumenterade, omfattande utbrott i Sverige skedde 2013, då fem brännskadepatienter smittades vid Linköpings universitetssjukhus. Multiresistenta Acinetobacter avdödas fullständigt med LifeClean.

Spacer

pathogen_color_ab_256

Ankarlänk

Norovirus – den fruktade vinterkräksjukan

Den vanligaste orsaken till magsjuka med häftiga kräkningar och diarré. Viruset är mycket smittsamt och drabbar ung som gammal. Sverige drabbas årligen särskilt hårt under vinterhalvåret, då människor vistas mer inomhus och viruset lättare sprids från individ till individ. Med LifeClean uppnås fullständig avdödning redan vid låg koncentration.

Spacer

pathogen_color_noro_256